Kế Hoạch Điều Động Ngày 18 Tháng 04 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 2ND WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
VŨ HỮU ĐỨC : 0978918007 MR MINH X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
21:00 – 3.3M
08:30 – 0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
21:01 –  3.7M
08:00 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 12H00 THAO THE QUANG ANH GM 3.5 91.94 2,971 PVOIL – F0 G68  H1               TL
2 15H30 17H00 HA A PMS EDELWEISS 6.4 189.99 32,378 F0 – HP4  H2     TR      H2
3 14H30 TRUONG SUMATERA EXPRESS 10.8 215.4 54,588 CL6 – F0 HL8.NM6.CL6  X2               H2
4 00H00 01H00 MUOI NINH CO 88 4.5 98.5 4,068 F0 – HG  TR               HG
5 16H00 17H00 HUNG DANG QUANG VINH 89 3.5 179.9 20,767 CTAU1 – K.NEO HP1.TP2.TP3  X2
6 16H00 18H00 PHAI THUAN BARONESS 3.5 179.5 22,137 SN – CTAU1HL HP1.TP2.TP3  X2
7 19H30 HUNG DANG QUANG VINH 89 3.5 179.9 20,767 K.NEO – SN HP1.TP2.TP3                     X2
8 05H30 06H00 HA C UNIEVER 9.0 119.8 8,438 HL1.3 – F0  H1     TR    H1
9 00H00 01H00 QUYEN QUANG MINH 18 3.2 111.68 2,551 F0 – HG  TR              H2
10 05H00 DONG CHANG LONG SHUN 2.8 45 226 CL1 – F0  X3      TR    H1
11 06H00 CUU DUC MINH PHU 99 3.0 79.8 2450 HG – XMTL  H1     –     H2
12 15H30 17H30 BINH TRANSCO GLOGY 7.6 111.8 5308 F0 – HL1.4  H2           TR
13 20H30 21H00 THANH A HENG SHUN HAI 5.0 96.6 2930 HL3.2 – F0  H1
14 22H00 LINH BMC ALPHA 8.0 111.68 5702 HG7.3 – F0  H2            H1