Kế Hoạch Điều Động Ngày 23 Tháng 01 Năm 2022

 

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LÊ ĐÌNH THẠO : 0944455528 NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
08:00 – 3.0M
21:29 – 0.8M
HON GAI TIDE TABLE
08:00 – 3.3M
21:34 – 1.1M
CAM PHA TIDE TABLE
09:00 – 3.4M
21:55 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H00 TÙNGA THANHA PRO GRACE 9.7 203.5 46,543 CL5 – F0 CL6.NM6.HL8 X3      –     TL
2 01H30 03H00 HƯNG WIDE BRAVO 9.0 255 51,872 F0 – CL4 CL6HT.NM6.Cluc TL      –     X1
3 01H30 03H30 TRƯỜNG KHOÁI BRILLIANT EAGLE 8.2 199.91 40,629 HM2.1 – CL5 CL6.NM6.HL8 TL      –     X1
4 14H00 LINH MƯỜI PETROLIMEX 15 5.6 159.99 13,468 B12 – F0 P.Cluc H1 – H2
5 13H30 14H00 HIỆU LONG PHU 09 5.5  107.78  4,409 HM1.6 – B12 P H2     –     H1
6 16H00 MƯỜI PETROLIMEX 14 8.0 128.6 8,542 F0 – HM1.1         H2
7 03H30 04H30 QUYỀN LAUREN 4.2 114.22 4,915 SN – CTCM TP03.HA18.HA19 X3
8 06H00 07H00 CHÂU TJ HARVEST 6.9 176.85 19,730 HM2.2 – CL7 CL6.HL8 TR     –     X1
9 06H00 07H00 ANH BMC ENDORA 5.2 139.92 11,681 HM1.3 – HL1.2 TR
10 05H00 06H00 THANHB ZHE HAI 169 12.8 189.99 32,962 HN1.6 – F0 H2
11 CANCEL 07H00 THẮNGA SUN GOLD 3.8 185.74 26,060 F0 – SN TP03.HA18.ST01 H1
12 06H00 07H00 A GLOBAL DIAMOND 5.5 153.78 20,395 F0 – HM2.2 TR      –     H1
13 21H30 22H00 TRƯỜNG GLOBAL DIAMOND 5.5 153.78 20,395 HM2.2- CL3 NM6.CL8 H2     –     X1
14 06H00 08H30 ĐĂNG ROLLDOCK STORM 5.2 151.5 15,382 F0 – HM2.6 TR
15 13H30 14H00 THẮNGA BBG CONFIDENCE 7.0 199.9 36,367 HM2.5 – HP1 H2
16 13H00 CỬU HAI PHUONG OCEAN 6.3 91.0 2,551 HG7.2 – F0 H2
17 17H00 18H00 A NAVIOS MAGELLAN II 7.5 228.9 44,120 HN1.8 – F0 HLONG TKV H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TRUONG MINH SEA IVY UNICORN OCEAN GRACE