Kế Hoạch Điều Động Ngày 22 Tháng 12 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HÒANG :  0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN HỮU HẠNH: 0962515960 ĐÀO VĂN KHIÊN- X5: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
06:09 -3.9M
18:53 – 0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
07:00 -4.3M
18:29 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H0021/12 00H30 TUẤT TIỄN YOSHIN 8.10 135.00 7,521 FO – HL3.7 TR
2 03H30 05H00 TRƯỜNG KHỨNG QUEEN LAND 13.8 225.00 38,440 HN1.8 – FO HL TKV X2 – T2TA – H1
3 06H30 08H00 CHÂU EPIC TRADER 8.9 189.99 32,987 FO – HM2.3 H1 – TA – H1
4 08H30 10H00 MƯỜI VW FORTUNE 5.1 101.50 6,566 FO – HM2.1 H1 – TA – H1
5 02H30 03H30 LINH PETROLIMEX 15 7.00 159.90 13,468 FO – HM1.3 TL
6 11H30 MUOI LONG PHU 11 7.40 113.98 5,448 FO – HM1.2 TA – H1
7 02H30 06H00 THẠO ĐỨC SOUTHERN WEALTH 5.9 91.94 2,969 FO – PVOIL NM6 TL         TR
8 02H30 04H00 BÌNH TRUONG MINH OCEAN 7.7 136.4 8,396 HM1.4 – FO TL
9 11H00 ANH VTB ACE 6.3 158.50 15354 HG7.2 – FO TL – TA – H1
10 13H00 14H00 ĐÔNG TÙNG D PHC MARITIME 4.0 100.64 6181 FO – CL1 HG H1 – TA – X2
11 CANCEL 15H00 THUAN TIEN YOSHIN 8,1 135.00 7,521 HL3.7  –   F0 H1
12 17H00 HIỆU PETROLIMEX 12 6,2 128,6 8542 B12  –   F0 P.CL6 TL  –        H1
13 21H30 23H30 HA B NHA BE 08 6,6 105 4432 F0  –   HM TL
14 16H30 17H00 HUNG HIẾU DEWISHINTA MANGGALA 6.7 183 19.728 HP4  –  HL H1
15 cancel 22H30 THẮNG A NAM EPIC TRADER 8.87 189.99 32987 HM2.3 – HL
16 21H30 22H00 ĐĂNG MƯỜI PETROLIMEX 15 7.00 159.90 13,468 HM1.3 – B12 CLUC – P TL         H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TRUONG AN 126 VIET TRUNG 135 HERORIC STRIKER HOANG SON SKY GUOYUN 82