Kế Hoạch Điều Động Ngày 22 Tháng 08 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LƯU TUẤN ANH : 0913923181 MR CƯỜNG : 0918943893 MR SAN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
16:21 – 3.9M
04:23 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
17:09 – 4.1M
04:16 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 09H30 11H30 THANG B KIEN GOLDEN EAGLE 4.5 171.0 19,982 F0 – SN HA35.TP03  TL
2 17H00 THANG B KIEN HAIAN BELL 5.2 154.5 14,308 CTAU – BGOT TP03.TP02                      H2
3 06H30 08H00 HANH TUNG D WOOJIN CHEMS 9.1 124.0 7,098 HM1.4 – B12 P.NM6  H2
4 06H30 07H00 TUNG A HOKUETSU USHAKA 7.8 210.0 49,186 HM2.4 – CL6 CLUC.HL8.CL  H2               X5
5 09H30 11H00 THẠO THE TIEN QUANG 98 6.5 92.5 2,999 HM1.1 – CL5 HG  TL                X5
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 11H00 13H00 CHAU NORD COPPER 6.9 199.98 34,316 F0 – HM1.4  X3  H1  TA  H1  X3
2 22H00 HA B BMC CATHERINE 6.0 153.5 14,527 F0 – HM               TA  H1  X3
3 15H30 16H30 HA B TRANG AN 08 9.2 148 11,194 F0 – HM2.5  X3 H1 TA
4 23H00 HA B TRANG AN 08 9.2 148 11,194 HM – F0               TA