Kế Hoạch Điều Động Ngày 21 Tháng 08 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀ : 0987519025 MR CƯỜNG : 0918943893 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
15:29 – 4.0M
02:45 – 0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
16:17 – 4.3M
03:04 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 07H00 08H00 THAO THE MINH TRUONG 18 3.5 91.94 2,999 HM1.2 – XMHL NM6  H2                   H2
2 06H00 THANG B TUNG D PETROLIMEX 20 6.0 146.00 11,662 B12 – F0 P.CLUC  TL                    H2
3 12H30 13H30 LINH VISSAI VCT 02 4.0 153.02 14,851 SN – CT1HL TP2.HA19.HA18  X2
4 12H30 15H00 DANG VISSAI VCT 05 4.2 153.02 14,851 CT2 – SN TP2.HA19  X2
5 05H00 07H00 THANH B CHRISTINAB 6.5 189.90 31,236 SD – HN1.3  X2        T2        X2
6 12H00 14H00 HƯNG HUA SHENG 15 13.7 224.95 39,691 HN1.4 – F0 NM8  X5     T2TL
7 05H00 06H30 PHAI AVIGATOR 6.0 189.90 31,167 SD – FN4 NM8  X2        T2        X2
8 09H30 11H00 CƯỜNG C TAHO AMERICA 13.16 228.99 43648 HM2.5 – FO  TL                     H2
9 16H30 HƯNG TAHO AMERICA 13.16 228.99 43648 FO – HN1.5 NM8            TLT2       X5
10 18H00 19H30 MUOI KIEN ROYAL 88 3.2 90.98 2,999 F0 – HG7.1  H2
11 21H00 23H00 THANH B BAO AN LING 6.0 189.9 28,780 SD – HN1.2  X2        T2        X2
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 22H0020/8 00H00 CHAU BAO AN LING 6.0 189.90 28,780 F0 – SD  X3  H1  TA  H1  X3
2 15H30 TUAT WOOJIN CHEMS 9.1 124.00 7,098 F0 – HM1.4               TA  H1  X3
3 08H00 10H00 TUAT TIEN QUANG 98 6.5 92.50 2,999 F0 – HM2.2  X3  H1  TA
4 18H00 19H30 TRƯỜNG HOKUETSU USHAKA 7.8 210.00 49,186 FO – HM2.4 X3  H1  TA  H1  X3
5 20H30 22H00 CUU PETROLIMEX 12 8.0 128.60 8,542 FO – HP1 X3  H1  TA
6 23H00 CUU ROYAL 45 4.6 90.72 2,551 F0 – HM1.2              TA  H1  X3