Kế Hoạch Điều Động Ngày 23 Tháng 08 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀ C : 0987519025 MR CƯỜNG : 0918943893 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
17:11 – 3.7M
05:49 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
18:00 – 3.9M
05:40 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H30 05H00 PHÁI NORD COPPER 6.89 199.98 34,316  HM1.4 – CL7  CL6.NM6.HL8  H2               X2
2 10H00 QUYỀN WOOJIN CHEMS 8.1 124 7,098  B12 – F0  P.NM6  H2      TL     H2
3 10H00 11H00 BÌNH TÙNGD PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542  HP1 – B12  P.CL6  H2      TL     H2
4 04H30 05H00 THẠO ĐỨC ROYAL 45 4.6 90.72 2,551  HM1.2 – CL5  HG  H2               X2
5 21H00 22H00 ANH MP ATLANTIC 9.1 157.5 13,713  HL3.4 – F0  TR – TR
6 17H00 MUOI THE TIEN QUANG 98 4.0 92.5 2,999 CL5 – F0 HG  X2               H2
7 23H00 ANH VINASHIP STAR 5.5 158.5 15,438 F0 – HL3.4          TR
8 21H00 22H00 HANH TUNG D TRANSCO GLORY 7.6 111.8 5,308 HM2.2 – HL1.3  TR
9 21H00 22H00 THẮNGB BMC CATHERINE 6.0 153.5 14,527 HM1.5 – HG7.3  TR                TL
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 07H00 CỬU TRANSCO GLORY 7.6 111.8 5,308  F0 – HM2.2                TA  H1  X3
2 09H30 10H30 B GUDALI EXPRESS 7.2 134.4 10,421  F0 – HM1.4  X3   H1  TA
3 05H00 06H00 CUU LONG PHU 18 6.0 102.25 3,321  F0 – HM2.2  X3   H1  TA
4 05H00 07H00 TUẤT TIEN THANH 68 5.5 74.36 1,861  F0 – HM1.6  X3 H1  TA  H1   X3
5 13H00 HÀ B VINASHIP PEARL 5.5 157.26 14,602  F0 – HM1.2               TA   H1  X3
6 20H00 21H00 TRUONG GLOBAL DIAMOND 6.4 153.78 20,395 F0 – HM2.4  X3  H1  TA  H1  X3
7 20H00 21H30 CUU NHA BE 10 7.0 108 4,760 F0 – HP2  X3  H1  TA
8 22H30 CUU PETROLIMEX 14 8.0 128.6 8,542 F0 – HP1               TA  H1  X3