Kế Hoạch Điều Động Ngày 22 Tháng 07 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 2ND WATCH :NGUYÊN QUỐC TRƯỜNG: 0918363186 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG: 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN HỮU HẠNH: 0962515960 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 ĐÀO VĂN KHIÊN- X2: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
15:00 – 3.8M
01:37 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
16:00 – 4.2M
02:11 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 TRƯỜNG PETROLIMEX 10 7.50 175.90 25408 B12 – F0 CLUC – P  H1            H2
2 03H00 05H00 ĐÔNG KIÊN NHA BE 10 7.00 108.00 4,760 F0 – B12 P  H2            H1
3 03H00 04H00 THẮNG A ZHE HAI 2 5.5 179.90 22,295 HM1.1 – CL5MF HL8 – CL6  H2            X5
4 18H30 20H00 CƯỜNG C HONY WORLD 12.20 189.99 32,987 F0 – HM  H1 – TA – H1
5 08H00 10H00 TUẤT SICHEM MARSEILLE 4.0 127.20 8,455 F0 – SN H. AU 18-H.AU19  TA            X5
6 13H30 14H00 HÀ A ASSIMINA II 6.0 178.70 19971 HP1 – F0  H2
7 11H00 12H00 HƯNG MINERAL BEIJING 13.6 289.90 88930 HM2.6 – F0  H1
8 13H00 HƯNG MINERAL BEIJING 13.6 289.90 88930 F0 – HN1.5 NM8           TR     X3
9 11H00 12H00 HÀ C MY AN 1 4.2 109.67 4988 F0 – HG  H1
10 15H00 HA A PETROLIMEX 09 8.0 175.90 25400 HM1.4 – F0            H2
11 16H30 THẠO THẾ YU LONG 2.8 45.00 400 Cluc – CL1  TL      –       X5
12 21H00 23H00 TRUONG SHENG AN HAI 6.5 189.99 32976 F0 – SD H2 – TA.TR – X5
13 21H00 22H00 THANH A PETROLIMEX 15 5.6 159.90 13468 HL – FO H2