Kế Hoạch Điều Động Ngày 23 Tháng 07 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 2ND WATCH :LÊ THÀNH KÔNG: 0905691888 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG: 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM CÔNG CỬU: 0947376859 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 NGUYỄN VĂN SẢN- X3: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
16:00 – 4.0M
02:45 – 0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
16:27 – 4.4M
03:15 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H30 06H00 THẠO HONG YUN NO. 66 2.8 45.80 357 HM1.5 – CLUC  H1
2 07H00 BÌNH TÙNG D NHA BE 10 5.00 108.00 4,760 B12 – F0 P  H2
3 13H00 14H00 HẠNH KIÊN QUANG ANH GM 6.00 91.94 2,971 F0 – PVOIL GD68  H2
4 16H30 18H00 THẮNG A MCQUEEN 7.20 199.90 39,907 F0 – HM1.4  H1 – TA – H1
5 13H00 14H00 HƯNG ELINDA MARE 10.35 229.00 43507 HM2.4 – CL4 CLUC – NM6 – CL6HT  H2         X3
6 01H00 02H00 CƯỜNG C YU LIN HAI 7.15 225.00 40931 HP2 – F0  TL
7 23H00 TUẤT YU LONG 2.8 45.00 400 CL1 – F0  X2          H2
8 06H00 HÀ A HAI NAM 86 10.0 179.99 21385 CL6 – HL1.1 HL8 – CL6  X5          H2
9 13H00 SƠN DONG BAC 22-10 3.8 146.86 10,964 DTHL – F0 CL6.CL8  H2    TA   H2
10 13H00 14H00 ĐÔNG CHANG LONG SHUN 2.8 45 226 F0 – HM1.5  H2
11 11H30 13H00 TÙNG A FRIENDLY SEAS 13.0 189.99 32415 FN3 – F0 NMS8  X3 – TR.TA – H2
12 21H00 23H00 CHÂU SHENG AN HAI 6.5 189.99 32976 SD – FN3 NMS8  X3     TR     X3