Kế Hoạch Điều Động Ngày 22 Tháng 04 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186  2ND WATCH: LÊ THÀNH KÔNG: 0905691888 3RDWATCH:ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGHUYỄN HỮU HẠNH: 0962515960 VŨ ĐÌNH MINH:X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
21:00 – 3.9M
07:47 – 0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
21:25 -4.2M
08. 01- 0.4M
QUANG YEN TIDE TABLE
20:23-.3.6M
08:22-0.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 12H00 KIÊN THẾ QUANG ANH GM 4.1 91.94 2,971 PVOIL – F0 HG X2     –     TR
2 05H00 06H00 CHÂU DAYANG CONFIDENCE 7.48 199.99 35,812 F0 – HM1.4 TR – TR
3 12H30 CHÂU DAYANG CONFIDENCE 7.48 199.99 35,812 HM1.4 – HL3.4         TR
4 13H30 BÌNH TIỄN NHA BE 08 5.0 105.00 4,432 B12 – F0 P H2             TR
5 05H00 THẠO HIẾUB TRUONG SA 126 5.8 94.98 2,518 XMTL – F0 NM6 TL     –       TR
6 21H00 22H00 B OCEAN STAR 8.5 169.50 15,932 F0 – HM2.6 TL
7 11H00 CHÂU PACIFIC VALOR 6.0 199.90 36,449 HM2.6 – F0         TR
8 16H00 18H00 HÀ A PVT SAPPHIRE 6.7 190.00 31275 FO – HN1.3 H2    H6      H2
9 21H00 23H00 ĐĂNG QUYỀN BMC PANDORA 4.5 139.92 11703 FO – XMTL H8.CL6 TL                H8
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
LENA.SEATEAM 1 PVT SAPPHIRE SHUNFU XING CL FAIR XINDONGGUAN3