Kế Hoạch Điều Động Ngày 23 Tháng 04 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186  2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM CÔNG CỬU : 0947376859 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
22:00 – 3.6M
09:21 – 0.1M
HON GAI TIDE TABLE
22:00 – 3.9M
09:00 – 0.3M
CAM PHA TIDE TABLE
23:00 – 4.1M
09:14 – 0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H30 06H00 HIỆU SPRING ARAM 8.4 124.55 9,981 F0 – HM1.3 TR     –     H2
2 21H00 21H30 ĐÔNG SPRING ARAM 8.4 124.55 9,981 HM1.3 – CL1 HG.H8 H2     –     H8
3 03H30 06H00 SƠN CERES ONE 9.8 181 23,689 F0 – HP1 TR     –     H2
4 10H00 THẮNG B OCEAN STAR 8.5 169.5 15,932 HM2.6 – F0         TR – H2
5 11H00 13H00 KHOÁI UNI WINNER 7.6 203.5 45,011 F0 – HM1.4 H2 – TR.H2
6 05H00 THẮNG B QUYỀN PETROLIMEX 15 5.6 159.99 13,468 B12 – F0 P.CLUC H2 – TR
7 03H30 05H30 HÀ C THẠO LONG PHU 16 6.9 102.25 5,199 HL1.5 – B12 P.NM6 TR     –     H2
8 09H30 QUYỀN NHA BE 10 7.0 108 4,760 F0 – HL1.5         TR – H2
9 03H30 05H00 KIÊN ĐỨC DAI TAY DUONG 36 3.6 91.94 2,989 F0 – XMHL NM6 TR     –     H2
10 03H30 04H00 THUẬN VINASHIP STAR 9.9 158.5 15,438 HL3.5 – F0 TR     –     H2
11 15H00 18H00 HƯNG TÙNG A TRUONG MINH FORTUNE 4.9 190.00 31696 FO – C.TAUCM TP03.HAU35 H2 – H6 – X3
12 15H30 16H30 TRƯỜNG AFRICAN EAGLE 4.2 178.43 17944 CTAU – NEO TP03.HAU35 X1
13 15H30 18H00 THẮNG A PETROLIMEX 18 4.2 175.90 25400 SN – C.TAU TP02.TP03.H.AU35 X1
14 19H30 TRƯỜNG AFRICAN EAGLE 4.2 178.43 17944 NEO – SN TP03.HAU35                 X1
15 15H00 16H00 HẠNH LONG PHU 20 7.3 112.00 5379 FO – HL1.4 H2
16 16H00 KHOÁI PETROLIMEX 09 10.6 175.90 25400 FO – HM        H2 – H2
17 11H00 13H00 THANH B GREEN BAY 7.0 209.99 43954 FO – CL6 HL8.CL8.NM6 H2 – TR – X3
18 21H00 21H30 HÀ B NAM BAOSHAN SUCCESS 9.92 172.00 17977 HL3.6 – FO H2 – H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
LENA + SEATEAM 1 PVT SAPPHIRE SHUN FU XING CL FAIR XIN DONG GUAN 3