Kế Hoạch Điều Động Ngày 21 Tháng 04 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186  2ND WATCH: PHẠM  HÙNG CƯỜNG: 0918943893 3RD:WATCH:ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀ C: 0987519025 NGUYỄN VĂN SẢN. 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
20:00 – 3.7M
06:15 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
20:21 – 4.1M
06.40 – 0.5M
QUANG YEN TIDE TABLE
19:00 -.3.4M
07:25 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 21H3020/4 04H00 ANH AKTEA R 5.5 169.37 17,018 HL3.4 – F0 H2 – H6
2 02H00 TRƯỜNG HIỆU NORD LYRA 7.4 229 44,732 CL4 – F0 CLUC.NM6.CL6HT X2 – H6
3 09H00 15H00 THẠO HIẾUB QUANG ANH GM 5.9 91.94 2,971 F0 –  PVOIL HG H2    H6   X3
4 05H00 TRƯỜNG ANH ELLA 7.1 225 37,818 HM2.2- CL4 CLUC.NM6.CL6HT         H6 – X3
5 09H00 11H00 HƯNG XIN DONG GUAN 3 7.0 225 36,561 F0 – HN1.8 HL TKV H2 – H6 – H2
6 01H00 TÙNGA HIẾUA SHUN FU XING 6.0 224.97 40,622 F0 – HN1.5 NM8         H6 – H2
7 09H00 13H00 QUYỀN TIỄN NHA BE 08 6.6 105.00 4,432 F0 – B125000 P H2    H6      TR
8 06H00 HIỆU LONG PHU 16 6.9 112.37 5,199 F0 –  HL1.5         H6 – H2
9 19H00 ĐÔNG THẠO LONG PHU 20 5.8 112.00 5379 B12 – FO P – NM6 TL              H2
10 17H30 19H30 THUẬN MƯỜI PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 FO – B12 P – CLUC H2              TL
11 17H30 19H00 TUẤT TIẾN TIAN LONG 4.0 99.99 4441 FO – HG 7,1 H2        –       TR
12 17H30 23H00 THANG A PACIFIC VALOR 6,0 199,9 36,449 F0    –    HM H2 –   H6  –   H2
13 23H00 THANH B TRUONG LONG 01 9,9 228,38 44.452 CL6  –   F0 CLUC,HL.CL6.HT X3      –          H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
LENA.SEATEAM 1 SHUN FU XING CL FAIR XINDONGGUAN 3