Kế Hoạch Điều Động Ngày 22 Tháng 02 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN BÁ ĐÔNG: 0389127932 NGUYỄN VĂN SẢN: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
06:00 – 3.5M
20:21 –  0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
07:00 – 3.6M
21:20- 1.1M
QUANG YEN TIDE TABLE
06:13 – 3.3M
20:04  -0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H30 KHỨNG GRIT CEMENT III 8.44 145.00 10508 XMTL – F0 HG – NM6 TR – H6 – H5
2 03H00 04H00 QUYỀN PETROLIMEX 20 7.8 146.60 11,662 F0 – HM1.4 H5 – H5
3 03H30 04H30 SƠN OCEAN JUPITER 4.3 189.00 30,965 CTAU – SN TP02 – ST01 X2
4 03H00 05H00 PHÁI KHOÁI COLOSSUS 14.50 287.50 88479 F0 – HM2.6 CL8 H5 – H6 – H5
5 03H00 05H00 ĐƯC QUYỀN DONG CHENG 7 4.30 84.25 2926 HL1.4 – CL6 HG H5     –     X3
6 05H00 07H00 TÙNGD KIÊNB LENA+KIEV 3.2 87.38+20.41 3779+140 HM1.5 – HM KIEV – NM6 TL – H2
7 10H00 13H00 THẠO NHA BE 11 6.6 109.60 4552 HL3.4 – B12 P H2            X3
8 22H0021/2 01H00 HIẾUA CL SINGAPORE 13.00 229.00 44,046 HM2.6 – F0 H2 – H6 – H2
9 10H00 11H00 TIỄN TÙNGD KENYO 5.2 114.13 4,436 F0 – XMTL HG – H8 H2     –      H8
10 16H00 18H00 HIỆU LONG PHU 20 7.0 112.00 5379 F0 – HM1.4 H5
11 05H30 TÙNGA STELLAR SYMPHONY 10.20 199.90 41,458 CL5 – F0 HL8 – CL6 – NM6 X3     –      TL
12 03H30 THANHB ORIENTAL BREEZE 10.3 189.94 36,461 CL6 – F0 HL8 – CL6 – NM6 X2 – H6 – H5
13 05H00 06H00 HẠNH BMC CALYPSO 5.50 154.35 14,951 F0 – HG7.3 TL     –      H2
14 05H00 10H00 KIÊNA KIÊNB HOANG TUAN 88 6.1 91.94 2976 F0 – CL5 HG TL – H2 – X3
15 05H00 06H00 THANHA ZH CHANG XING 12.6 199.90 34612 HP4 – HM2.4 TL
16 03H00 05H00 C GREEN SKY 3.9 91.94 2995 F0 – CL6 HG H5 – H6 – X3
17 22H0021/2 00H00 NAM KIRANA NAREE 7.70 189.99 33,044 HL1.1 – F0 H2 – H6 – H2
18 05H00 07H00 THẮNGA SEABIRD 12.2 199.90 36280 HP3 – F0 TL
19 16H00 A AN HAI VINCENT 4.2 179.00 19918 HG7.3 – F0 H5     –     H2
20 15H30 17H00 HƯNG WEN DE 8.0 229 44543 HN1.8 – F0 NM8 TR     –     X3
21 10H00 13H00 THẾ THANH PHAT 01 4.6 69.85 1080 F0 – HG H2     –     TL
22 10H00 11H00 CỬU ANGELINA 6.3 108.98 4429 F0 – CL6 HG H2     –     X3
23 16H00 18H00 TRƯỜNG DORIC VALOUR 6.5 189.99 32351 F0 – HN1.3 H5     H6TR    X3
24 21H30 HÀ B PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13468 B12 – F0 P.Cluc X2          TL
25 20H00 21H30 THẮNG B PETROLIMEX 20 7.8 146.6 11662 HM1.4 – B12 P.Cluc TL     –     X3
26 20H00 21H00 HIẾU A ZH CHANG XING 12.6 199.90 34612 HM2.4 – FO TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ZUHAYR BULK HALMAHERA GEOSAND ALPHA GALLANT WEN DE