Kế Hoạch Điều Động Ngày 23 Tháng 02 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN ĐẮC TRUNG: 034661976 VŨ ĐÌNH MINH: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
07:00 – 3.1M
21:45 –  1.1M
CAM PHA TIDE TABLE
08:00 – 3.1M
23:10- 1.5M
QUANG YEN TIDE TABLE
07:22 – 2.9M
21:19  -0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 06H00 THUẬN PHUONG DONG 06 5.0 157.50 13,706 F0 – HL3,4 H5
2 04H00 06H00 MƯỜI VINASHIP SEA 6.0 169.03 16908 F0 – HL3.1 H5
3 11H00 12H00 CHÂU TUẤT SIL VER SPIRIT 6.60 210.70 39444 F0 – CKHG CL6 – NM6 H2     –     H5
4 04H00 04H30 ANH LIAN YI DA 2 HAO 9.8 154.50 14,786 HL3.1 – F0 H5
5 07H00 KHỨNG TRUONG NGUYEN OCEAN 4.0 147.50 11894 CL1 – F0 HG – CL6 X2          H5
6 12H00 BÌNH KENYO 7.2 114.13 4.436 XMTL  –  F0 HG .H8 H8 – H2
7 10H00 TUẤT NHA BE 11 5,0 109,6 4,552 B12   –   F0 P X2 – H2
8 13H00 THẾ KIÊN B HOANG TUAN 88 3.6 91.94 2976 CL5 – F0 HG X2 – H2
9 11H00 14H30 TIỄN BÌNH NHA BE 09 6.6 105.97 4250 HM1.6 – B12 P H2     –     X3
10 17H00 THẾ KIÊN B TTP 68 3.5 91.94 2995 F0 – HG         H2
11 18H30 20H30 SƠN OCEAN OUTSTANDING 6.0 199.9 36415 F0 – HP4 H5
12 18H30 19H00 HIỆU PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8542 HM1.2 – F0 H5
13 18H30 THẠO THANH PHAT 01 4.65 69.85 1080 HG – CL1 H5     –     X3
14 18H30 19H00 CỬU MP PACIFIC 7.22 107.2 4358 HL1.5 – F0 H5
15 22H00 HIỆU CHANG LONG 4.4 139.69 8979 HM1.1 – CL2MF HG – NM6         H5   X2
16 17H30 TÙNG D DONG CHENG 7 6.80 84.25 2926 CL6 – F0 HG X3     –     H5
17 13H30 18H00 TÙNG A ALPHA GALLANT 8.4 291.98 92992 HN1.7 – F0 HL TKV X2 – TR – X2
18 23H00 QUYỀN THERESA ORION 7.0 128.72 7745 CL2 – FO NM6 – H8 H8          H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ZUHAYR DORIC VALOUR BULK HALMAHERA GEOSAND ALPHA GALLANT