Kế Hoạch Điều Động Ngày 24 Tháng 02 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 2ND WATCH: LÊ THÀNH KÔNG: 0905691888 3RD WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐẶNG TRUNG KIÊN: 0902190994 VŨ ĐÌNH MINH: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
08:00 – 2.6M
21:45 –  1.1M
CAM PHA TIDE TABLE
09:00 – 2.6M
23:10- 1.5M
QUANG YEN TIDE TABLE
09:00 – 2.9M
22:42  -1.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 06H00 BÌNH LONG PHU 20 7.0 112.00 5379 HM2.2 – B12 P – NM6 H2     –      X3
2 03H00 04H00 NAM ATHENA 10.0 199.98 34,028 HL3.3 – F0 H2
3 06H00 ĐĂNG PETROLIMEX 20 6.0 146.60 11,662 B12 – HL1.5 CLUC – P X2      –     H2
4 13H30 14H30 SƠN LS OCEAN 6.5 189.99 33,044 F0 – HL1.1 H2 – H6.H2
5 17H00 KHOÁI NAM SIL VER SPIRIT 6.60 210.70 39444 CKHG – F0 NM6 – CL6 H5 – H2
6 21H00 THẮNG A IVESTOS 6 7.5 224.94 39,738 CL7 – F0 CLUC – HL8 – CL6HT X3 – H5
7 07H30 09H00 TUẤT LADY VALENCIA 3.40 99.00 3603 F0 – CTAU2 TP02 – TP03 H5 – H6 – X3
8 15H30 18H00 TIỄN DA YANG BAI LI 5.3 110.40 7,216 F0 – CL1 HG – H8 H8 – H6 – H8
9 17H00 ĐỨC KHỨNG GREEN SKY 3.9 91.94 2999 CL6 – F0 HG X3 – H6
10 14H00 HẠNH BAO LI 6.0 143.50 10490 HG7.1 – XMTL HG – NM6 TL
`11 10H00 HIỆU NHA BE 09 4,8 105,97 4,250 B12   –   F0 P X3     –     H5
12 17H00 THẠO THANH PHAT 01 3.5 69.85 1080 CL1 – F0 X3     –     H2
13 15H30 17H30 CỬU LENA + KIEV 3.2 87.38+20.4 3779+140 HM2.6 – F0 H8 H8
14 20H00 CỬU LENA + KIEV 3.2 87.38+20.4 3779+140 F0 – HN           TR – X3
15 20H00 ĐỨC KHỨNG MINH QUANG 08 2.8 98.9 3110 F0 – HG           H6 – TL
16 20H00 KHOÁI XIN AN PING 11.5 189.9 30962 HL2 – F0      H2.H6 – H2
17 19H00 SƠN COLOSSUS 11.9 287.5 88479 HM2.6 – F0      H2.H6 – H2
18 18H00 HÀ B ANGELINA 4.6 108.98 4429 CL6 – F0 HG X3 – H2
19 20H00 HÀ B PHUONG DONG 05 5.7 150.52 14,431 F0 – HL3.6         H2 – H2
20 20H00 NAM PAIWAN WISDOM 8.0 175.53 19,825 HL3.6 – F0      H2.H6 – H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ZUHAYR DORIC VALOUR BULK HALMAHERA GEOSAND