Kế Hoạch Điều Động Ngày 21 Tháng 02 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TĂNG VĂN THẾ : 0398883444 VŨ ĐÌNH MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
05:08 – 3.8M
19:06 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
06:02 – 4.0M
19:46 – 0.8M
QUANG YEN TIDE TABLE
05:13 – 3.8M
18:54 – 0.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H00 HÀ A NORD BERING 9.2 199.98 34,778 CL4 – F0 HL8.CL8.CL6 H5 – H6 – H2
2 00H00 03H00 HƯNG IVESTOS 6 10.0 224.94 39,738 HM2.2 – CL7 CLUC.HL8.CL6HT H2     –     X3
3 01H00 03H00 THANH A OCEAN GRACE 12.7 189.99 31,242 HN1.3 – F0 X2     –      TL
4 01H30 03H30 TRƯỜNG ORIENTAL GLORY 3.9 224 36,074 SN – C.TAU 1 ST01.TP2.TP3 X3
5 05H00 06H00 HÀ C EMANO 11 4.7 100.59 6,275 F0 – HG1 H5     –     H2
6 05H00 06H00 CHÂU FIRSTEC 6.8 175.17 30,157 F0 – CL4 HL8.CL6 H5     –     X2
7 08H00 09H00 LINH KIRANA NAREE 7.0 189.99 33,044 F0 – HL1.1 H2 – H6.H2
8 12H00 KHOÁI SILVER SHADOW 6.12 186 28,258  CKHG – F0 CL6.NM6 H5     –     H2
9 12H00 12H30 HIỆU MP PACIFIC 3.5 107.24 4,358 F0 – HL1.5 H5 – H5
10 01H30 02H30 HÀ B TIỄN LADONNA 4.2 157.6 13,695 C.TAU – F0 TP2.TP3 X3
11 05H30 HÀ B TIỄN LADONNA 4.2 157.6 13,695 F0 – HP2                 H5
12 00H00 01H00 CỬU NHA BE 11 6.6 109.6 4,552 F0 – HL3.4 H2
13 00H00 00H30 THẮNG B NEPTUNE STAR 10.2 159.94 15,073 HL3.4 – F0 H2
14 12H00 13H00 THUẬN PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – B12 CLUC.P H5     –     X2
15 13H00 THẠO PETROLIMEX 12 6.0 128.6 8,542 B12 – HM1.2 P.CL6 X2 – H5
16 01H30 03H00 THẮNG A MINOAN GRACE 5.0 189.99 33,044 C.TAU 1 – F0 ST1.TP3 X3 – H6 – H5
17 08H00 08H30 KIÊN A KIÊN B KHANH LINH 666 5.7 79.96 2,146 HM2.6 – HM1.4 H2 – H2
18 18H30 HIỆU TAY SON 3 4.0 136.4 8,216 F0 – HL3.5          H5
19 12H00 LINH YOZAN 10.13 209.99 49,551 HM2.3 – F0          H2
20 11H30 KIÊN A KIÊN B KHANH LINH 666 5.7 79.96 2,146 HM1.4 – HM2.6         H2
21 17H00 THẠO NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 F0 – HM1.6         H5
22 16H00 MƯỜI LONE 7.9 160.6 15,199 HG7.3 – F0 H2     –     H5
23 14H00 HIỆU KHANH LINH 666 5.7 79.96 2,146 HM2.6 – HM1.4         H5
24 22H00 BÌNH VANDON OAK 7.3 100.7 4,560 HG7.2 – F0 H2
25 22H00 22H30 ANH KHANH LINH 666 5.7 79.96 2,146 HM1.4 – FO  H2
26 22H00 23H00 TUẤT THERESA ORION 9.20 128.72 7745 FO – CL2 NM6 – H8 H2     H6    H8
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ZUHAYR OCEAN GRACE GEOSAND ALPHA GALLANT WEN DE