Kế Hoạch Điều Động Ngày 20 Tháng 02 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN ĐẮC TRUNG: 0934661976 NGUYỄN VĂN SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
04:16 – 4.0M
17:49 –  0.3M
CAM PHA TIDE TABLE
05:06 – 4.2M
18:07- 0.5M
QUANG YEN TIDE TABLE
04:17 – 3.8M
17:46  -0.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H30 02H00 HƯNG NORD BERING 10.50 199.98 34778 HL1.1 – CL4 HL8.CL6.CL8 H5     –     X3
2 01H30 04H00 KHOÁI IVESTOS 6 10.0 224.94 39,738 FO – HM2.2 H5     –     H2
3 01H30 03H00 TRƯỜNG CL SINGAPORE 14.4 229 44,046 FO – HM2.6 CL6 H5     –     H2
4 00H00 02H00 HÀ A JOSCO YANGZHOU 12.8 189.9 30,962 HN1.6 – FO X2  – TL
5 04H00 05H00 HIẾU A PAIWAN WISDOM 5.8 175.53 19,825 FO – HL3.6 H2     –     H5
6 04H00 06H00 SƠN SILVER SHADOW 6.12 186 28,258 FO – CKHG CL6. NM6 H2 – H5 – H2
7 04H00 07H00 TIỄN TRUONG MINH DRAGON 5.0 136.4 8,223 FO – HL3.7 H2     –     H5
8 04H00 06H00 BÌNH VAN DON SEA 4.5 99.92 4,724 FO – HG4 H2 – H5 – H2
9 01H00 CỬU YOSHIN 8.3 135 7,521 XMTL – FO NM6.HG H5     –     H2
10 15H00 CHÂU STAR DIAMOND 7.5 229.2 51,255 CL7 – FO CLUc.HL8.CL6.NM6HT X3     –      H2
11 01H30 02H30 ANH GRIT CEMENT III 6.2 145 10,508 FO- XMTL NM6.HG H5     –     TR
12 08H00 10H00 ĐỨC KIÊN B LENA+KIEV 3.2 87.38+20.41 3,779+140 HN1.2 – FO KIEV X3 – TL
13 15H00 ĐỨC KIÊN B LENA+KIEV 3.2 87.38+20.41 3,779+140 FO – HM KIEV                 H2
14 12H30 13H30 TUẤT PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 FO – B12 P.CL6 H2     –     X3
15 05H30 HÀ A GEOSAND 12.9 189.9 30,816 FO – HN1.6          TL – X2
16 12H30 13H30 TUNG D KHANH LINH 666 3.0 79.96 2,146 F0 – HM2.6CM H2
17 15H30 17H00 THANH B WORLD REI 8.2 199.96 41,264 F0 – CL3MF HL8.CL6.NM6 H5      –     X2
18 15H30 20H00 DANG TRUONG NGUYEN OCEAN 5.7 147.5 11,894 F0 – CL1 HG – CL6 H5       –    X2
19 20H00 THẠO DONG HUA 9 4.2 135.1 7,175 CL1 – FO HG.NM6 X2             H5
20 19H00 21H30 NAM ZUHAYR 6.5 189.99 30046 FO – FN4 NM8 X3 – TL – X3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
OCEAN GRACE GEOSAND ALPHA GALLANT WEN DE