Kế Hoạch Điều Động Ngày 21 Tháng 11 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ VĂN TUẤT : 0962002298 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
10:29 – 3.6M
23:18 – 0.7M
HON GAI TIDE TABLE
10:24 – 3.8M
22:36 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
11:10 – 3.9M
22:27 – 1.1 M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 07H00 HUNG WHITE KINGDOM 8.01 203.5 46,422 F0 – CL4MF HL8.NM6.CL H5               X2
2 06H00 07H30 HA C VĂN PTS HAI PHONG 03 6.1 97.16 4,120 F0 – B12 CL6 H5               H1
3 09H00 10H30 THANH A BRIGHT HERO 6.2 189.99 31,230 F0 – HL3.4 H2 –  H5  –  H5
4 04H00 05H00 THẾ TRUNG VIET HUNG 09 4.5 87.68 1,742 F0 – PVOIL NM6 H1                X2
5 11H30 14H00 KHOÁI AMIS GLORY 6.0 189.9 31,557 F0 – HN1.3 X2  –  TL  –  X2
6 06H30 09H00 ĐỨC TRUONG AN 19 5,7 82,3 2.131 HM2.6 –  HM1.6 H8 H8
7 11H30 12H00 MƯỜI TRUONG AN 19 5.2 82.3 2,131 HM1.6 – F0 H1
8 15H00 16H30 CỬU CUU LONG GAS 3.4 95.5 3,556 CAU1 TL– F0 TP02 . TP03 X3    TP    H2
9 17H30 18H00 QUYỀN POAVOSA BRAVE 7.5 169.37 17,018 HL1.2 – F0 TP             H2
10 18H30 22H30 HIẾU A FALCON TRIDENT 6.2 199.90 36,336 HN1.6 – F0 X2       TL      X2
11 23H00 TUNG D KIÊN B VIET HUNG 09 3.0 87.68 1,742 PVOIL – F0 NM6 X3                TR
12 21H00 22H00 NAM NAPA 12.54 229.2 51,255 HM2.6 – F0 TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
AMIS GLORY VIET ANH 01 FALCON TRIDENT ANNA – MARIA