Kế Hoạch Điều Động Ngày 20 Tháng 11 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN BÁ ĐÔNG : 0389127932 MR HUNG – X3 : 0989433881
QUANG YEN TIDE TABLE
09:20 – 3.8M
22:09 – 0.3M
HON GAI TIDE TABLE
09:21 – 4.1M
21:46 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
10:04 – 4.3M
21:50 – 0.7 M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 05H30 TUNG D KIEN B TRONG TRUNG 81 5.1 83.9 1,987 F0 – PVOIL HG TR             X3
2 03H00 03H30 KHOAI NEWSEAS JASPER 9.0 189.99 33,044 HL2 – F0 TR
3 05H00 THANH B ULTIMAX 9.9 210 43,591 CL5 – F0 HL8.CL6.NM6 X3             H5
4 06H00 07H00 TRUONG PINE EXPRESS 6.93 199.99 39,145 F0  – CL5 HL8.CL6.NM6 H5             X3
5 10H00 KIEN A TRUNG LT AMBER 4.6 99.9 4,175 CL1 – F0 HG.H8 H8             H1
6 07H30 HUNG GOLDEN STAR 6.5 227.2 49,508 CL6 – F0 CLUC.HL8.CLHT X3   TP     H1
7 06H00 07H30 TIỄN SCORPIO 6.5 104.25 4,425 F0 – CL6 HG H5             X3
8 08H00 09H00 THANG B POAVOSA BRAVE 4.5 169.37 17,018 F0 – HL1.2 H1 – TP – H1
9 10H30 THẠO XIN HAI HE 6.2 99.9 5,188 CL7 – F0 HG H8             TP
10 08H00 09H30 NAM MV JIN GANG 12.6 189.99 33,036 F0 – HL3.1 H1 – TP – H1
11 10H30 12H30 HIẾU B TRUONG AN 19 2.4 82.3 2.131 HM1.4 – HM2.6 H8 H8
12 16H00 BINH VAN TANGGUH 7.8 111.58 4,972 XMTL – F0 H8.CL6 H8             TR
13 15H00 17H00 HIỆU ZHOU SHUN 6.45 110.3 4,645 F0 – CL7 HG . HC8 TR           H8
14 15H00 16H00 HIẾU A YAN DANG HAI 12.45 190 32,460 F0 – HM2.5 TR
15 21H00 22H00 ĐĂNG MERAKLIS 8.5 189.80 27,986 HL3.5 – HP3 H2
16 22H00 ĐỨC KIÊN B TRONG TRUNG 81 3.5 83.9 1,987 PVOIL – F0 HG X3              H2
17 22H00 HA A LADY OF DORIA 7.5 179.9 28,245 B12 – F0 CLUC.CL6 H1              H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
VIET ANH 01 FALCON TRIDENT ANNA – MARIA