Kế Hoạch Điều Động Ngày 19 Tháng 11 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN ĐÌNH HIỆU : 0904458128 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
08:08 – 4.0M
21:10 – 0.2M
HON GAI TIDE TABLE
08:23 – 4.3M
20:53 – 0.3M
CAM PHA TIDE TABLE
09:03 – 4.6M
21:00 – 0.4 M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H30 06H00 THANHB ALKYON 7.7 229 47,984 HN1.7 – F0 X2 – TL – X1
2 01H30 03H00 SƠN ANH LADY OF DORIA 11.2 179.9 28,245 F0 – B12 CL6.Cluc TR     –     H2
3 04H00 05H00 ĐÔNG VĂN LT AMBER 5.3 99.9 4,175 F0 – CL1 HG.H8 H5     –     H8
4 04H00 06H00 HƯNG SINGAPORE BULKER 12.8 189.99 32,987 F0 – HL3.3 H5     –     TR
5 04H00 07H00 TRƯỜNG NAPA 14.08 229 51,255 F0 – HM2.6 CL8 H5     –     TR
6 10H00 13H00 LINH NEWSEAS JASPER 10.85 189.99 33,044 F0 – HL2 H2 – TP – H2
7 04H00 05H00 B IVS SWINLEY FOREST 7.1 199.99 34,157 F0 – HL1.1 H5 – H5
8 04H00 05H00 HIẾUA SILVER WHISPER 6.0 186 28,258 F0 – CKHG CL6.NM6 H5     –     H2
9 08H00 B LENI SELMER 6.3 180 23,432 F0 – HL3.7          H5
10 10H00 11H00 THUẬN VINASHIP DIAMOND 5.9 153.5 14,397 F0 – HL3.6 H2
11 10H00 11H00 ĐỨC TRUNG TRUONG AN 19 2.4 82.3 2,131 F0 – HM1.4 H2
12 14H00 ĐĂNG CELEBRITY SOLSTICE 8.3 317.25 121,878 CKHG – F0 CL6.CL8.NM6 H1
13 17H30 A SILVER WHISPER 6.0 186 28,258 CKHG – F0 CL6.NM6 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
VIET ANH 01 FALCON TRIDENT ANNA – MARIA