Kế Hoạch Điều Động Ngày 22 Tháng 11 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LÊ ĐÌNH THẠO : 0944455528 MR KHIEN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
12:00 – 3.2M
HON GAI TIDE TABLE
12:00 – 3.4M
23:13 – 1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
12:23 – 3.5M
22:30 – 1.6 M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 06H00 THANG A SPINEL 10.7 210 52,938 F0 – HL2 H5
2 06H30 DONG VAN PTS HAI PHONG 03 5.5 97.16 4,120 B12 – HL1.3 CL6 H1             H5
3 05H00 06H30 HANH PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – B12 CLUC.CL6 H5             H2
4 08H00 10H00 SON AFRICAN LUNDE 4.8 199.98 34,769 F0 – CTAU1HL TP3.TP8 H1  –  TP  –  X1
5 08H00 09H30 HUNG VITUS BERING 14.5 249.92 66,291 F0 – HM2.4 CL8 H1  –  TP  –  H1
6 14H30 15H00 TUAT KIEN B PTS HAI PHONG 03 5.5 97.16 4,120 HL1.3 – F0 H2
7 10H30 11H30 THANG B GOLDEN EAGLE 4.8 171.59 19,882 CTAU1HL – F0 TP2.TP8 X1     TP     H2
8 05H00 08H00 THANH B TRANSCENDEN EMERALD 13.88 227.2 49,445 F0 – HM2.6 H5
9 20H00 21H00 NAM COMANCHE 9.15 292 94,839 F0 – HM2.2 TR
10 21H00 TIỄN VĂN SOCRPIO 4.1 104.20 4,425 CL6 – F0 HG X1               TR
11 20H00 HIỆU TRUNG ZHOU SHUN 4.5 110.3 4,645 CL7 – F0 H8.HG H8               TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
AMIS GLORY VIET ANH 01 ANNA – MARIA