Kế Hoạch Điều Động Ngày 21 Tháng 09 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HÒANG: 0984888966 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636189 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG: 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM VĂN TIỄN: 0973805686 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 ĐÀO VĂN KHIÊN- X5 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
17:00 – 3.1M
06:19 – 1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
18:00 – 3.2M
06:53- 1.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H30 08H00 TRUONG THANH A NAFISA JAHAN 6.5 189.99 31,236 SD – FN3 NM8 X5    T2     X5
2 08H00 MƯỜI SƠN THERESA AQUARIUS 6.00 120.00 8,247 CL2 – FO NM6 – H8 X2     H2
3 10H00 ĐÔNG TÙNG D PETROLIMEX 14 6.0 128.60 8,542  B12 – HL1.5 P – CL6 TR               H2
4 10H00 SƠN MƯỜI PETROLIMEX 15 7.0 159.90 13,468 HM1.4 – B12 CLUC – P           H2    TR
5 06H30 07H00 THẠO ĐỨC TIEN THANH 68 5.5 74.36 1,861 HM1.2 – CL2 H2              X2
6 12H00 13H00 THANH B HIẾU BULK GREECE 13.40 228.94 43,644  HM2.4  – HL3.3 H2
7 06H30 09H00 THẮNG B HIỆU VINASHIP SEA 6.5 169.03 16,104 HM1.3 – HL3.1TL H2
8 06H00 TUẤT THẾ TRUONG NGUYEN 136 4.5 91.80 2,656 CL3 – HG H8 H8             TR
9 06H30 08H00 THẮNG A KHOÁI NEW LONDON EAGLE 12.5 199.90 35,837 HL3.1 – FO H2   H2
10 09H00 THANG A KHOAI DUBLIN EAGLE 7.2 199.9 36,474 HL3.1TL – HL3.1         H2     H2
11 20H00 21H00 HÀ A LINH HYDRANGEA 8.88 199.96 41,585 HM2.2 – CL6 CL6.HL8.Cluc TR             X5
12 20H00 21H30 THUẬN QUYỀN ATN GLORY 6.1 143.00 14,436 FO – HL3.6 TR              H2
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 HẠNH EPOCH WIND 5.50 127.67 9962 FO – HM1.5        TAH1   X3
2 10H30 12H00 HẠNH LONG PHU 11 7.40 113.98 5,448 FO – HM2.1 X3   H1    X3
3 21H00 22H00 KIÊN TIEN QUANG 68 6.4 92.50 3,543 FO – -HM1.2 X3 – H1 – X3