Kế Hoạch Điều Động Ngày 22 Tháng 09 Năm 2021

 

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HÒANG: 0984888966 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636189 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG: 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM CÔNG CỬU : 0947376859 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 VŨ ĐÌNH MINH- X2 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
18:00 – 2.7M
08:01 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
19:00 – 2.8M
09:03- 1.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 HƯNG NAM VITAKOSMOS 6.9 228.99 43,002 CL5 – F0 CLUC.HL8.CL6 X5            TR
2 07H00 08H00 BÌNH THẾ EPOCH WIND 5.5 127.67 9,962 HM1.5 – CL1 HG.NM6 H2            X2
3 06H00 THẠO ĐỨC TIEN THANH 68 3.40 74.36 1,861 CL2 – F0 X5             H2
4 12H30 14H00 TRƯỜNG SƠN FLC FORTUNE 11.7 189.9 32,591 FN4 – F0 NMS8 X5 – T2 – X5
5 16H00 KHỨNG ANH PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – F0 P.CLuc TR
6 15H00 16H00 MƯỜI TÙNGD NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 HM1.1 – B12 P H2     –   TR
7 15H00 16H00 THANHA VISSAI VCT 05 3.8 154.50 14,851 SN – CTAU TP02.TP03.HA19 X2
8 18H30 19H00 QUYỀN VINASHIP GOLD 8.5 136.40 8216 HL1.3 – F0 TR
9 21H00 22H30 HIỆU TÙNG D OCEAN 39 5.0 106.4 4,532 F0 – HG7.2 TR            H2
10 16H30 18H00 HÀ A LINH SSI VICTORY 12.3 189.99 32987 HN1.6 – FO H2
11 21H00 THANH B HIẾU SBI RUMBA 7.0 228.95 45220 CL7 – FO CLUC – HL8 – CL6 X2                TR
12 21H00 22H00 NAM T&T GOLD 5.80 167.20 15,884 HM2.4 – HL3.5 TR
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 08H00 10H00 ĐĂNG T&T GOLD 5.80 167.20 15,884 F0 – HM2.4 X3 – H1TAH1 – X3
2 15H30 17H00 ĐĂNG VINASHIP PEARL 6.0 157.26 14,602 F0 – HM1.5 X3 – H1TAH1 – X3