Kế Hoạch Điều Động Ngày 23 Tháng 09 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HÒANG: 0984888966 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636189 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG: 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀ: 0987519025 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 ĐÀO VĂN KHIÊN – X2 0918942878
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H30 07H00 ĐÔNG TÙNGD PETROLIMEX 14 6.2 128.60 8,542 HL1.5 – F0 H2
2 04H30 05H00 THẠO THẾ TIEN QUANG 68 3.4 92.50 3,543 HM1.2 – CL6 HG H2            X5
3 04H30 06H00 ANH VINASHIP PEARL 6.0 157.26 14,602 HM1.5 – HL3.7 H2
4 13H00 CỬU TÙNGD NHA BE 09 4.8 105.97 4,250 B12 – HL P TR             H2
5 12H30 13H00 BÌNH THẾ LONG PHU 11 7.0 113.98 5,448 HM2.1 – B12 P.NM6 H2             TR
6 19H00 ĐÔNG ĐỨC TRUONG NGUYEN 136 4.5 91.80 2,656 HG7.3 – XMTL H8 H2            H8
7 20H00 21H00 PHÁI THANH A MARITIME LONGEVITY 7.0 199.98 34,794 HM1.1 – HP4 H2
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 06H00 TÙNGA MARITIME LONGEVITY 7.0 199.98 34,794 F0 – HM1.1 X3 – H1.TA.H1 – X3
2 05H00 09H00 ĐĂNG PETROLIMEX 20 9.6 146.60 11,662 F0 – HM1.4 X3 – H1.TA.H1 – X3
3 15H00 16H00 TÙNGA YANGTZE FALCON 6.8 189.99 33,057 F0 – HM1.2 X3 – H1.TA.H1 – X3