Kế Hoạch Điều Động Ngày 20 Tháng 09 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636189 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG: 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀ: 0987519025 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 VŨ ĐÌNH MINH- X2 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
16:05 – 3.4M
04:37 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
17:00 – 3.5M
03:18- 1.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 08H30 09H00 THẮNGA KHOÁI DUBLIN EAGLE 6.1 199.90 36,474 HM2.2 – HL3.1TL  H2
2 15H30 18H30 THANHB HIẾU HAKATA QUEEN 6.5 199.99 34,707 HP4 – F0  H2            TR
3 05H00 06H00 CỬU TÙNGD PETROLIMEX 14 8.0 128.60 8,542 HM1.3 – B12 P.CL6  TR            H2
4 CANCEL 14H00 CHÂU LINH STOLT SYCAMORE 4.2 183.10 23129 SN – F0 HA35.TP02  X2
5 21H30 22H00 PHÁI SƠN PRETTY VICTORY 10.0 179.8 23,232 HL3.5 – F0 H2
6 10H00 HIỆU THẾ MINH KHANH 888 3.0 106.0 4,295 CL6 – F0 HG  X2             H2
7 09H30 11H00 TRƯỜNG NAM ZHE HAI 169 11.7 189.9 32,962 FN3 – F0 NM8  X5   T2    X5
8 15H30 16H00 A HÀ B BEKS SKY 10.32 190 33,331 HL1.1 – F0  H2
9 16H00 17H00 HƯNG ANH STOLT SYCAMORE 4.2 183.10 23129 SN – F0 HA35.TP02  X2            TR
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 20H00 22H00 TÙNGA HYDRANGEA 8.88 199.96 41,458 F0 – HM2.2 X3 – H1TAH1 – X3
2 14H30 TÙNGA BULK GREECE 13.5 228.94 43,644 F0 – HM2.4           TAH1 – X3
3 14H00 ĐĂNG VINASHIP SEA 6.5 162.00 18,108 F0 – HM1.3           TAH1 – X3
4 12H00 13H30 TÙNGA NAFISA JAHAN 6.5 189.99 31,236 F0 – SD X3 – H1TA
5 12H00 13H00 ĐĂNG PETROLIMEX 15 7.0 159.90 13,468 F0 – HM1.4 X3 – H1TA
6 09H00 10H00 KIÊN TIEN THANH 68 5.5 74.36 1861 F0 – HM1.2 X3     H1      X3
7 20H00 21H10 HẠNH NHA BE 09 6.6 105.07 4250 F0 – HM1.1 X3 – H1TA