Kế Hoạch Điều Động Ngày 20 Tháng 09 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG: 0905691888 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636189 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG: 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀ: 0987519025 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 VŨ ĐÌNH MINH- X2 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
16:05 – 3.4M
04:37 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
17:00 – 3.5M
03:18- 1.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 08H30 09H00 THẤNG A KHOÁI DUBLIN EAGLE 6.1 199.90 36,474 HM2.2 – HL H2
2 05H00 06H00 THANH B HIẾU HAKATA QUEEN 6.5 199.99 34,707 HP4 – FO H2
3 05H00 06H00 CỬU TÙNG D PETROLIMEX 14 8.0 128.60 8,542 HM – B12 P – CL6 H2         TR
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 11H00 14H00 TÙNG A BULK GREECE 13.5 228.94 43,644 FO – HM X3 – H1TA
2 11H00 12H00 ĐĂNG VINASHIP SEA 6.5 162.00 18,108 FO – HM X3 – H1TA
3 15H00 TÙNG A NAFISA JAHAN 6.5 189.99 31,236 FO – HM TAH1 – X3
4 13H00 ĐĂNG PETROLIMEX 15 7.0 159.90 13,468 FO – HM TAH1 – X3