Kế Hoạch Điều Động Ngày 21 Tháng 03 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LE THANH KONG : 0905691888 2ND WATCH : NGUYEN QUOC TRUONG : 0918636186 3RD WATCH : DAO VIET HOANG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
DANG VAN THANGB : 0358504214 MR SAN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
23:00 – 3.3M
10:09 – 1.1M
CAM PHA TIDE TABLE
23:00 – 3.4M
09:48 – 1.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 DK PHAI S’HAIL AL DUKHAN 6.5 225.00 38,958 CL4 – F0 CLUC.HL8.CL6HT X3
2 03H30 05H00 HUNG STAR LIMA 7.7 204.40 37,447 F0 – HM2.5  H1     TA     H1
3 00H00 01H00 THAO DUC HOANG SA 68 2.6 106.18 3,621 F0 – HL1.15  H2     TA     H1
4 00H00 CHAU SHANDONG EXPRESS 9.5 197.91 36,202 CL5 – F0 HL8.CL6.NM6  X2               H2
5 06H00 07H00 THUAN VALENTE VENUS 6.9 161.0 17,023 F0 – HG7.3  TR               H1
6 06H00 08H00 CUONG C JOSCO NẠNJING 12.2 187.50 27,162 F0 – HL3.3  TR
7 03H30 06H00 THANG A BLUE AKIHABARA 6.0 199.90 34,617 F0 – HL3.6  H1     TA     H1
8 17H30 18H00 TUNG A BLUE DIAMOND 11.2 190.00 32,578 HP2 – F0 H1
9 11H30 12H00 THANH B OSPREY BULKER 10.21 185.00 18,049 HP4 –  F0  H2
10 11H30 13H00 KHUNG THE HONG YUN NO.66 2.8 45.80 357 F0 – CLUC  H2               H1
11 19H30 21H00 HUNG OSLO VENTURE 12.9 199.90 36,336 HN2.4 – F0  X3  T2  TA  TL
12 11H30 12H00 DONG HOANG SA 68 2.6 106.18 3,621 HL1.15 – HG  H2               H1