Kế Hoạch Điều Động Ngày 20 Tháng 03 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LE THANH KONG : 0905691888 2ND WATCH : PHAM HUNG CUONG : 0918943893 3RD WATCH : NGUYEN QUOC TRUONG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
PHUNG VAN KHUNG : 0968824688 VU DINH MINH : 0949868128
HONGAI TIDE TABLE
21:26 – 2.8M
09:34 -1.3M
CAMPHA TIDE TABLE
22:00 – 3.2M
08:45 – 1.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 20H00 SON TOYO HARU 6.2 95.98 4,573 CL3 – F0 NM6  X2            TL
2 23H3019-3 00H00 DONG PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542 HL1.15 – F0  H1    TA      H1
3 14H00 15H00 KHOAI TUAT YARA 3.5 145.5 11,537 SN – CMANTANBINH45 HP1.TP3.HA18  X2
4 13H30 15H00 THANG A ETERNAL LUCK 4.0 185.74 26,071 F0 – NOSCOSN TP2.HP01  H1    TA      X2
5 00H00 CUU SC CHONGQING 5.8 115.7 6,028 B12 – F0 P.NM6  H2               H1
6 23H30 00H00 TUAT LONG PHU 10 7.0 112.35 5,184 HM1.4 – B12 P.CL6  H1               H2
7 08H00 09H00 THUAN NHA BE 10 7.0 108 4,760 F0 – HL1.13  H2
8 04H00 06H00 CUONG C TIANLI 5.6 187.5 27,198 F0 – FN4 NM8  TR  TA  T2  X2
9 01H30 TRUONG FOREST VENUS 9.62 209.94 49,549 CL4 – F0 HL8.CL6.NM6  X3     TA     H1
10 08H00 HIỆU TIEN THANH 68 3.4 74.36 1,861 CL1 – F0  X2               H2
11 23H0019-3 00H00 THANH A PIONEER ELITE 4.1 115.33 7,265 NOSCOCT – F0 HA18.HP1  X3    TA      H1
12 03H00 THAO THE YU LONG 2.8 45 400 CL1 – F0  X3    TA      TR
13 13H30 14H00 THANH B LOWLANDS SERENITY 8.0 291.98 92,752 HN2.5 – F0 NM8  X3  T2  TA  H1
14 20H00 21H00 HA B TAO ACE 6.4 158 15,289 F0 – HL3,7  TL – TA – H2
15 20H00 22H00 TUNG A ULTRA COUGAR 13.0 228.99 43,184 F0 – HL2  TL TA -TL
16 21H00 HA C LONG PHU 10 5.5 112.35 5,184 B12 – F0 P.CL6  H1              TL
17 20H00 21H00 NAM PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 HM1.3 – B12 P.CLUC  TL       TA      H1