Kế Hoạch Điều Động Ngày 19 Tháng 03 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LE THANH KONG : 0905691888 2ND WATCH : PHAM HUNG CUONG : 0918943893 3RD WATCH : NGUYEN QUOC TRUONG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
NGUYEN MANH HAC : 0987519025 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
20:21 – 2.7M
09:09 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
21:00 – 2.9M
07:00 – 1.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 03H00 THANG A HIỆU KIRAN AMERICA 7.9 189.99 33,044 F0 – HL3.5  H2  TA.H2
2 07H00 09H00 TUAT DUC SC CHONGQING 7.4 115.7 6,028 F0 – B12 P.NM6  H1                H2
3 12H00 THAO THE QUANG ANH GM 5.5 91.94 2,971 PVOIL – F0 G68  H1      –        H2
4 07H00 07H30 KHUNG KIEN LONG PHU 10 7.0 112.35 5,184 F0 – HM1.4  H1
5 07H00 08H00 ANH PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – HM1.3  H1
6 07H00 07H30 NAM HTK LOTUS 10.0 169.26 16,960 HL3.6 – F0  H1
7 05H00 THANG A PETROLIMEX 10 7.5 175.9 25,408 HM1.5 – F0           H2      H2
8 15H30 17H00 TUNG A ALBY VICTORY 12.1 185.74 26,250 FN4 – F0 NM8  X2  T2  TA  H1
9 05H00 HIỆU TIEN THANH 68 5.5 74.36 1,861 F0 – CL1            H2     X3
10 10H30 12H00 HA B VISSAI VCT 05 9.8 153.02 14,851 F0 – HL2  H2
11 17H30 18H00 PHAI STH TOKYO 10.0 198 34,321 HL3.3 – F0  H1
12 18H30 20H00 THANH B GERM SPRING 11.6 184.53 25,475 FN5 – F0 NM8  X3  T2  TA  H2
13 21H30 22H00 HA B VISSAI VCT 05 9.8 153.02 14,851 HL2 – F0  H2
14 18H00 THANG B DUC YULONG 2.8 45 400 CLUC – CL1 H2