Kế Hoạch Điều Động Ngày 22 Tháng 03 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LE THANH KONG : 0905691888 2ND WATCH : NGUYEN QUOC TRUONG : 0918636186 3RD WATCH : DAO VIET HOANG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
TRAN VAN MUOI : 0987903066 DAO VAN KHIEN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
2330 – 2.2M
1048 – 0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
2359 – 3.5M
1039 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 22H0021-3 00H00 CHAU ZHONG CHANG JIN SHENG 5.8 190.00 32,987 F0 – FN3 NM8 TL  TA  T2  X3
2 05H30 CUONG C THUAN GREEN BAY 10.2 209.99 43,954 CL2 – F0 HL8.CL8.NM6  X3     TA     H2
3 01H00 THANH A TUAT PETROLIMEX 15 5.6 159.90 13,468 B12 – F0 CLUC.P  H2     TL
4 02H00 TUAT THANH A NHA BE 10 7.0 108.00 4,760 HL1.3 – B12 P            TL     H2
5 04H30 06H00 TRUONG BAO ELLA 6.5 189.94 30,002 F0 – HN2.3  H2  TA  T2  X5
6 15H30 17H00 TUNG A OCEAN HARVEST 1 6.5 190.00 32,578 F0 – HN2.2  H1  TA  T2 H2
7 15H30 18H00 THANG B AJISAI 7.2 139.99 13,093 F0 – CL7 HL8.H8  H1     TA     H8
8 02H30 04H00 HIỆU KIEN JIN LONG 5.5 96.50 2,984 F0 – CL5 HG  TR               X5
9 13H30 14H00 HUNG PACIFIC TALENT 10.5 189.99 33,057 HL1.1 – F0  H2
10 04H30 06H00 KHUNG TLC 01 3.2 102.79 4,089 F0 – HG  H2     TA     H1
11 07H00 THANH B GREAT FOREST 9.7 196.29 35,240 CL7 – F0 HL8.CL6.NM6  X5      TA    H1
12 07H30 KHOAI VALENTE VENUS 6.9 161.00 17,023 HG7.3 – F0  H1      TA    H1
13 07H30 08H00 CHAU JOSCO NANJING 11.7 187.50 27,162 HL3.3 – F0  H1      TA    H1
14 07H30 09H30 THANG A KIRAN AMERICA 9.45 189.99 33,044 HL3.5 – F0  H1      TA    TR
15 09H00 PHAI S’HAIL AL DUKHAN 6.5 225.00 38,938 CL6 – F0 CL6.HL8.CLUC  X2      TA    TR
16 20H00 21H00 TRUONG ETERNAL LUCK 4.0 185.74 26071 SN – FO HP01.TP02.TP03 X5 – TA – TL