Kế Hoạch Điều Động Ngày 20 Tháng 12 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHÙNG VĂN KHỨNG: 0968824688 ĐÀO VĂN KHIÊN – X5: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
05:01 -3.7M
17:37 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
05:25 -4.1M
17:12 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 09H00 HÀ C TÙNG D LONG PHU 11 7,4 113,98 5,448 B12       – FO P – NM6  TL          H1
2 07H30 09H00 ĐÔNG TIỄN LONG PHU 20 7.5 112.0 5,379 HM1.5 – B12 P – NM6  H1          TL
3 10H30 THANGA VINASHIP DIAMOND 5.6 153.50 14397 FO    –  HL3,4          TA – H1
4 06H00 KIÊN ĐỨC VIET HUNG 09 4,8 87,7 1,742 PVOIL – HG NM6  TL
5 07H30 08H00 SƠN VTB ACE 6.3 158.50 15354 HM1.5 – HG7,2  H1     –      TL
6 07H30 08H30 THANGA HAI NAM 82 11.9 189.99 30.046 FO    – HM2.3 H1  –   TA
7 14H00 HIẾU MP ATLANTIC 9.4 157,5 13.713 HG  –    F0 TR
8 20H00 22H00 TUNGA NAM HEROIC STRIKER 10,65 189,99 33,044 HN1.3   –  F0 X5 – T2  – X5
9 14H00 16H00 MUOI VANDON ACE 7,7 106 4.409 HL1,4  –  F0 TR
10 14H00 16H00 HIỆU TIEN PTS HAI PHONG 03 5,5 97,16 4,120 HL1,5   –      F0 TR
11 17H00 HIẾU BITUN SHOURI 5.5 96,5 3,609 F0     –   HM            TR  TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
HERORIC STRIKER HOANG SON SKY GUOYUN 82 QUEENLAND