Kế Hoạch Điều Động Ngày 19 Tháng 12 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :PHẠM HUNG CUONG : 0918943893  2ND WATCH :NGUYEN QUOC TRUONG : 0918636186 3RD WATCH :DAO VIET HOANG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRAN VAN MUOI: 0987903066 VU ĐINH MINH – X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
04:28 -3,6M
17:00 – 0,7M
CAM PHA TIDE TABLE
05:00 -3.9M
16:38 -0,7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 THANG A FUJIAN EXPRESS 8,3 215,4 54,567 F0  –  HM2.1 TA – TL
2 00H00 HUNG LINH SURABAYA EXPRESS 10.8 215,4 54,725 CL5  –       F0 HL,NM.CL X5   –        TR
3 06H00 KIEN DUC VIET HUNG 09 4,8 87,7 1,742 HG  – PVOIL NM H1
4 17H00 CHAU HIẾU THORINDIFENDENCE 8,0 189,99 30303 CL3     –  F0 CL6..HL8 X2         H1
5 01H00 03H00 TUNG A GUOYUAN 82 13,4 229 47366 F0   –  HN1,7 NM8 TL -TA-T2 -X2
6 22H00.18,12 00H00 THANG A DEWI SHINTAMANGGALA 8,24 183.40 19,728 F0  –  HM2.4 TR  – TA
7 09H00 DANG PETROLIMEX 15 5,6 159,9 13,468 B12    –  F0 P,CLUC H1    –    TR
8 08H30 09H30 CUU LONG PHU 20 7,5 112.00 5,379 F0   –  HM1,5 TR
9 00H00 BINH PTS HAI PHONG 03 5,5 97,16 4,120 B12  –  HL1.5 P,NM6 H1   –   TR
10 08H30 09H00 HANH TIEN LONG PHU 11 7,4 113,98 5,448 HM1,5 –   B12 P,NM6 TR  –   H1
11 15H00 NAM VTB ACE 6.3 158,5 15,354 F0   –  HM1.5 H1
12 01H30 HA A SON BELMONTE 10,48 225 43,068 HL2  –   CL6 HL,,CLUC,CL6HT TR   –   X5
13 12H30 13H00 THANG A NAM HUALI 6,0 185,74 26.041 HM1,2  –  HL3,1 H1
14 19H00 20H00 TUNG A KHOÁI DEWI SHINTA MANGGALA 8,24 183,4 19,728 HM2,4 – HP4 TL
15 12H30 THAO DUC ROYAL 88 7,1 90.98 2,999 HG7,2  –   HL1,3 H1
16 19H00 20H00 HUNG  SON FUJIAN EXPRESS 8,3 215,4 54,567  HM2.1 – CL3 HL8 – NM6 – CL6 TL           X2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
HEROIC STRIKER HOANH SON SKY GUOYUAN 82 QUEENLAND