Kế Hoạch Điều Động Ngày 18 Tháng 12 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :DAO VIET HOANG : 0984888966  2ND WATCH : PHAM HUNG CUONG : 0918943893 3RD WATCH :PHAM CUONG THAI :  0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LUU TUAN ANH: 0934248987 DAO VAN KHIEN – X5: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
04:00 -3.3M
16:30 – 0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
04:23 -3.7M
16:09 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H30 02H30 HUNG THANH A GOLDEN MARINE 4.6 189.99 31,260 CTAU – F0 TP2.HA35  X2
2 06H30 HUNG THANH A GOLDEN MARINE 4.6 189.99 31,260 F0 – HL1.2                      H1
3 23H0017-12 03H00 HIỆU TIEN PTS HAI PHONG 03 6.5 97.16 4,120 HM1.1 –  B125000 P  TL     TA      TR
4 23H0017-12 01H00 THUAN PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 HM2.2 – B12 P.CLUC  TL     TA      TR
5 23H0017-12 01H00 CHAU HIẾU HEROIC STRIKER 11.35 189.99 33,044 F0 – HN1.3  TL  TA  T2  X2
6 06H00 06H30 HA B SHENGLE B 7.0 169.03 16,761 HM1.2 – HP2  H1     TA      H1
7 04H00 TUNG A GOLDEN FRIEND 7.1 229 44,094 CL6 – F0 HL8.SEATEAM1.CL6HT  X5     TA      H1
8 06H00 08H00 THANH B ALKYONI SB 10.65 190 31,538 F0 – HM2.2  H1     TA      H1
9 11H00 12H00 THAO VIET HUNG 09 4.8 87.7 1,742 F0 – HG  H1
10 22H00 HÀ A SƠN HUA LI 6.0 185.74 26,041 F0 – HM1,2            TA.H1
11 15H30 16H00 THANH A SHENG LE B 7.0 169.03 16,761 HP2 – F0  H1
12 19H00 20H00 HÀ A SƠN ALKYONI SB 10,65 190 31538 HM2,2  –  HL1,1          H1-TA
13 15H30 16H00 CHÂU LINH GOLDEN MARINE 4.6 189.99 31,260 HL1.2 – F0  H1
14 19H00 21H00 DONG LONG TAN 168 6.3 91.94 2,684 HM1.3 – CL1 HG  H1     –     X5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
HEROIC STRIKER HOANHSON SKY QUEENLAND