Kế Hoạch Điều Động Ngày 20 Tháng 01 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHAM HUNG CUONG : 0918943893 2ND WATCH:  DAO VIET HOANG : 0984888966 3RD WATCH: PHAM CUONG THAI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM CÔNG CỬU : 0947376859 MR KHIÊN X1 : 0918942878
 HON GAI TIDE TABLE
– – -M
11:00 -1.4 M
QUANG YEN TIDE TABLE
00:17 – 2.2M
12:16 –  1.3 M
CAM PHA TIDE TABLE
00:28  – 2.9 M
11:59 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN 
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 11H00 CHÂU JEN LR 6.5 229.00 43,820 CL5 – F0 HL8 . ST . CL6 X2                H3
2 11H00 12H00 THANH B SILVICULTURE 7.6 210.00 49,737 F0 – CL5 NM . HL .CL H3                X2
3 06H30 07H30 MƯỜI PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – HM1.5 H5
4 19H30 TÙNG A CATTLEYA 9.7  199.9  39,895 CL4 – F0 HL8.CL6.NM6 X2               TR
5 13H30 15H00 QUYEN VINASHIP PEARL 9.8 157.26 14,602 HL3.6 – F0 H2
6 13H30 14H00 HAB THUAN VIET THUAN 56-03 7.3 189.99 32287 HL1.4- F0 H2     H2
7 20H30 NAM CRIMSON GLORY 6.5 189.93 32750 F0 – HL3.1         TR
8 15H30 THUAN HTK LOTUS 4.5 169.26 16960 F0 – HL3.1TL          H2
9 18H30 21H00 ĐƯC TRUNG QUANG ANH GM 5,90 91.94 2,971 F0  – PVOIL NM6 TR    –   X2
10 18H30 20H00 HƯNG NANJING EXPRESS 8,60 215,40 54,567 F0 – CL4 HL,NM6,CL6 TR           X2
11 20H00 ĐÔNG TÙNG D FS BITUMEN NO.1 5,2 105.5 4,620 CL1 – F0 HG.H8 H8         TR
12 18H30 19H00 NAM CMB BRUEGEL 12.7 199.98 36177 HL3.1 – F0 TR – TR
13 23H00 HA A VANGUARDIA 10.72 209.96 49,903 CL3 – F0 CL6.NM6.ST1 X2     –         H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
HONG BO 6 AYMAR GLACTIC HONG LONG HAI SHENG STAR VIRGINIA MSXT HELEN PINCHAT