Kế Hoạch Điều Động Ngày 19 Tháng 01 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHAM HUNG CUONG : 0918943893 2ND WATCH: HA VAN DUC : 0967882013 3RD WATCH: DAO VIET HOANG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐINH KHẮC QUYỀN : 0969476286 MR SẢN X5 : 0934385589
 HON GAI TIDE TABLE
23:13 – 2.4M
07:00 -1.8 M
QUANG YEN TIDE TABLE
05:00 – 1.8M
00:20 –  1.6 M
CAM PHA TIDE TABLE
–  – – M
07:48 – 1.8M
DISTRIBUTION PLAN 
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H30 06H30 MƯỜI TUẤT DONG MINH 4.2 169.05 16,789 F0 – HL3.6 TR      –      H3
2 21H00 22H00 THUẬN ĐÔNG PETROLIMEX 20 9.5 146.00 11,662 F0 – HP2 TR
3  09H30 10H00 HÀ A THẮNG B DARYA RASHMI 8.0 229.00 44,577 HL3.4 – CL6 CL ST1 . HL H2     –      X5
4 05H30 07H00 BÌNH TÙNG D TAY SON 3 7.71 136.4 8,216 F0 – HP3 TR     –      H3
5 09H30 HƯNG ANH EVA 7.30 229 44,837 CL6 – F0 CLHT . NM . HL X5     –      TR
6 09H30 10H00 KIÊN A VĂN HIROMI 8.1 92.80 4,076 HL1.2 – F0 H2
7 16H30 17H30 TUẤT KIÊN A FS BITUMEN NO.1 6.3 105.5 4620 F0 – CL1 HG.H8 H3     –     H8
8 19H00 21H00 LINH AYMAR GLACTIC 12,6 189,99 32,578 FN4  –   F0 NM8 X5 – TL- X5
9 16H30 19H00 ĐĂNG BALTIC 7,0 182 23,241 HM1.5  – F0 H3
10 19H00 21H00 TRƯỜNG HONGLONG HAISHENG 12,84 189,99 32,987 HN1.3  –  F0 X5 – TL- X5
11 14H00 15H00 SƠN BÌNH PETROLIMEX 11 10.8 175,96 25,429 HM1.4  –  B12 P.HL8 H5   –    H2
12 15H00 THANH A THUẬN PETROLIMEX 09 8,0 175,9 25,413 B12  –   F0 P,HL8 H2    –   H5
13 16H30 TUNG D KIÊN B THANG LOI 89 3,2 84,99 2,270 CL1  –   F0 HG X5           H3
14 14H00 15H00 HIẾU A AM TARANG 12,00 292 94,408 HM2.5  –     F0 H5
15 17H00 THẾ TRUNG YONG YUE 3,5 95,9 2,995 CL1  –   F0 HG X5           H3
16 22H00 KHƯNG TUẤT HONG SHENG 7 8,3 159,6 15,849 XMTL-XMTL.MT NM6,CL6 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
HONG BO 6 AYMAR GLACTIC HONGLONGHAI SHENG STAR VIRGINIA MSXT HELEN PINCHAT