Kế Hoạch Điều Động Ngày 18 Tháng 01 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LE THANH KONG : 0905691888 2ND WATCH: HA VAN DUC : 0967882013 3RD WATCH: DAO VIET HOANG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN HỮU HẠNH : 0962515960 MR MINH X2 : 0949868128
 HON GAI TIDE TABLE
10:00 – 2.5M
– – -M
QUANG YEN TIDE TABLE
10:23 – 2.3M
–  – – M
CAM PHA TIDE TABLE
11:00 – 2.5M
00:17 – 1.8M
DISTRIBUTION PLAN 
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 21H30 22H30 THẮNG A THUẬN STAR VIRGINIA 12.5 229 43,278 HM2.3 – F0 H3
2 19H00 20H00 NAM RIK OLDENDORFF 11.1 260 65,976 HM2.4 – F0 H2           H5
3 15H00 ĐỨC TRUNG TUNG LINH 02 3.5 79.9 2,032 PVOIL – F0 HG X2     –     TR
4 19H00 20H30 HIẾU A ANH BALTIC 7.3 182.55 23,241 F0 – HM1.5 H2 – H5 – H2
5 15H00 15H30 THUẬN BÌNH VINASHIP DIAMOND 5.5 153.5 14,397 HL3.6 – F0 H5     –     TR
6 10H00 11H00 HIẾU B KIÊN B THANG LOI 89 4.5 84.99 2,270 F0 – CL1 HG H2    –      X2
7 03H00 04H00 KHỨNG ĐÔNG VIET THUAN 215-03 3.6 147.29 12,642 C.TAU – F0
X1 – TP – H3
8 03H30 04H30 HƯNG SEABOURN ENCORE 6.6 210.5 41,865 F0 – CKHG NM6 . CL H3 – TP – H2
9 CANCEL 10H30 ĐỨC TRUNG TUNG LINH 02 3.5 79.9 2,032 PVOIL – F0 HG X2    –      X5
10 10H00 12H00 THANH B PETROLIMEX 11 10.8 175.9 25,400 F0 – HM1.4 H2 – TP – H2
11 19H30 TÙNG A SEABOURN ENCORE 6.6 210.5 41,865 CKHG – F0 NM6 . CL H3 –        H5
12 06H00 07H00 TRƯỜNG THẮNG B PINCHAT 12.0 228.99 43,024 HM2.6 – F0 TR
13 08H00 TRƯỜNG THẮNG B PINCHAT 12.0 228.99 43,024 F0 – HN1.8         TL – X2
14 CANCEL 07H30 HIỆU KENJI 4.0 117.37 5,653 CTAU1TL -CTAU1HL TP02.TP03 X2
15 10H00 12H00 TIỄN VĂN SINCERENICE 1 6.5 99.89 4,506 F0 – CL7 HG H2 – TP – X2
16 15H00 16H00 KHOÁI TUẤT ASIAN ENTERPRISE 8.0 184.93 25,676 HL1.1 – F0 H5     –     TR
17 23H45 THẮNG A THUẬN STAR VIRGINIA 12.5 229 43278 F0 – HN1.6         TL – X2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
HONG BO 6 AYMAR GLACTIC HONGLONGHAI SHENG SAGAR SHAKTI MSXT HELEN PINCHAT