Kế Hoạch Điều Động Ngày 21 Tháng 01 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO QUỐC BÌNH : 0965705386 MR SẢN – X5 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
00:12 – 2.7M
13:20 – 0.8M
HON GAI TIDE TABLE
01:00 – 2.9M
12:20 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
01:27 – 3.4M
13:07 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 01H00 TRƯỜNG SUMATERA EXPRESS 7.5 215.4 54,588 F0 – CL3 CL6.NM6.HL8 H5     –     X2
2 00H00 03H00 THẠO VĂN GRAND TAJIMA 6.0 98.5 4,769 F0 – HL1.3 H5 – TP – H3
3 15H00 TÙNGD TRUNG QUANG ANH GM 3.5 91.94 2,971 PVOIL – F0 NM6 X5     –     H5
4 10H00 ĐĂNG THUẬN PETROLIMEX 11 7.8 175.9 25,400 B12 – F0 P.HL8 H2     –     TR
5 09H00 10H00 KHỨNG ĐÔNG PETROLIMEX 20 9.5 146 11,662 HP2 – B12 P.HL8 TR     –     H2
6 05H00 06H00 LINH TUẤT SAROCHA NAREE 7.1 199.9 36,416 F0 – HL3.7 H3
7 18H00 HIỆU VĂN SINCERENICE 1 3.6 99.89 4,506 CL7 – F0 HG X5     –     H5
8 16H00 17H00 TIỄN SHENG JIE 7 5.8 110.3 4,519 F0 – CL7 HG.NM6 H5     –     X5
9 19H30 20H30 KIÊN A TÙNG D LONG PHU 20 7.5 112 5,379 F0 – HL1.4 H3
10 16H00 18H00 ĐỨC JIA LONG 6.0 90.9 2,998 F0 – CL1 HG H5     –     X5
11 16H00 18H00 CỬU TRONG TRUNG 81 5.1 83.9 1,987 F0 – PVOIL HG H5     –     X5
12 23H00 THANH B DARYA RASHMI 7.3 229 44,577 CL6 – F0 ST1 . HL8 .CL X5    TP     H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
HONG BO 6 AYMAR GLACTIC HONG LONG HAI SHENG STAR VIRGINIA MSXT HELEN PINCHAT