Kế Hoạch Điều Động Ngày 19 Tháng 10 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TÔ MINH  THĂNG: 0976264689 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI: 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐOÀN TRUNG HIẾU: 0904693960 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 ĐÀO VĂN KHIÊN – X5 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
16:00 – 2.7M
05:00 – 1.1M
CAM PHA TIDE TABLE
17:00 – 2.8M
00:39- 1.9M
        DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 17H00 HƯNG THANH A YONG ANG 8.20 183.20 29,684 B12 – FO HL8 – P TL                H2
2 16H30 17H00 MƯỜI TIỄN NHA BE 10 7.00 108.00 4,760 HM1.5 – B12  P H2                TL
3 01H00 THẠO TIEN THANH 68 3.4 74.36 1,861 HG – FO H2
4 08H00 10H00 HA A NAM QI XIAN LING 6.74 179.88 22,494 SD – HN1.3 X5      T2
5 14H00 HA A NAM LONG SHAN HU 11.3 224.94 39,727 HN1.7 – F0 HL TKV            T2      X5
6 16H30 17H30 BINH TUNG D THERESA AQUARIUS 8.63 120.0 8,247 F0 – CL2 NM6.H8 H2               H8
7 17H00 HANH DUC JILLY 5.7 106.2 2,957 CL1 – F0 HG X2               H2
8 19H30 20H00 TRUONG SON MEDAN EXPRESS 8.2 215.4 54,725 HM2.3 – CL4 HL8.NM6.CL6 H2               X2
9 21H00 23H30 PHAI KHOAI JIN MAN HUA 1 6.8 189.9 31,060 SD – FN4 NM8 X5     T2      X5
10 19H30 21H00 HIỆU TIEN OCEAN 29 3.2 106.4 4,532 F0 – HG7.2 H2
11 21H00 23H00 THANH B CHONG HE 7.4 224.94 38,269 SD – HN1.7 NM8 X5     T2      X5
            GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 THẮNG A SHEAR WATER 6.79 209.99 49,854 FO – HM2.5        TA
2 06H00 THẮNG A JIN MAN HUA 1 6.8 189.99 31,060 FO – SD        TA
3 07H00 THẮNG A MEDAN EXPRESS 8.20 215.40 54,725 FO – HM2.2        TA
4 08H30 THẮNG A MICHALAKIS 6.2 185.74 26,003 FO – HM1.3        TAH1 – X3
5 16H00 17H30 QUYEN HAI PHUONG OCEAN 4.8 91.0 2,551 F0 – HM1.5  X3   H1TA
7 16H00 17H00 THẮNG A MICHALAKIS 6.2 185.74 26,003 HM1.3 – F0 X3       H1TA
8 22H00 QUYỀN NHA BE 06 6.6 107.48 4158 FO – HM1.4             TA
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
YANGTZE HARMONY JIN MAN HUA 1 QI XIAN LING CHONG HE CHINOOK