Kế Hoạch Điều Động Ngày 18 Tháng 10 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TÔ MINH  THĂNG: 0976264689 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH : PHAM CUONG THAI: 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀ: 0987519025 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 MR SẢN – X2 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
15:00 – 3.1M
01:00 – 1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
16:00 – 3.2M
00:36- 1.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 TRƯỜNG NAM MARIANNA 8.50 190.00 31532 CL5 – FO HL8 – NM6 – CL6 X5              TL
2 04H00 04H30 HÀ A KHOÁI YONG ANG 8.60 183.20 29684 HM2.2 – B12 HL8 – P H2
3 08H30 09H00 CỬU TIỄN PETROLIMEX 14 6.2 128.60 8,542 HL1.5 – FO H2
4 10H30 12H30 THANH B HIẾU LAN HAI HE XIE 12.7 189.99 32,962 HN1.3 – FO X2     T2     X2
5 04H00 05H00 ĐÔNG THAI BINH 38 5.80 92.50 2999 HM1.3 – CL5 HG H2              X2
6 12H30 13H00 PHÁI SƠN AQUAVITA ETERNITY 11.00 229.00 44278 HL3.3 – CL3 HL8 – NM6 – CL6HT H2              X5
7 00H00 CHÂU LINH THOR INDEPENDENCE 8.00 189.99 30303 CL6 – FO HL8 – CL6 X5               TL
8 08H30 11H00 TÙNG A THANH A CHINOOK 12.5 229.00 51265 HM2.6 – FO H2
9 12H00 TÙNG A THANH A CHINOOK 12.5 229.00 51265  FO – HN1.8  HL TKV           T2      X2
10 04H00 05H00 TUAT HOANG PHUONG STAR 3.5 90.98 2,490 F0 – HG7.1TL H2
11 12H00 TRUONG STAR PISCES 11.0 198 34,255 HM2.5 – HP4          TL     TL
12 10H00 11H00 TRUONG GREAT SPRING 9.0 199.9 34,590 HP4 – HL3.1 TL     TL
13 16H30 17H30 THẠO ROYAY 16 3.2 90.98 2999 FO – HG H2
14 19H30 20H00 PHAI KHOAI GREEN PEGASUS 7.31 179.98 32,957 HM1.2 – CL6 HL8.NM6.CL6 H2              X2
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H00/17 00H00 THẮNG A GREEN PEGASUS 7.73 179.98 32957 FO – HM1.2 X3 – H1.TA.H1 – X3
2 04H00 05H00 QUYỀN NHA BE 10 7.00 108.00 4760 FO – HM1.5 X3      H1    X3
3 20H30 22H00 THANG A CHONG HE 7.4 224.94 38,269 F0 – SD X3 – H1TA
4 23H00 THẮNG A ZHONG XING MEN 13.1 189.90 34798 FO – HM2.6             TA
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
YANGTZE HARMONY LONG SHAN HU CHINOOK