Kế Hoạch Điều Động Ngày 17 Tháng 10 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186  3RD WATCH :  PHAM CUONG THAI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN VĂN SƠN 0974057082 MR CƯỜNG : 0918943893 MR KHIEN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
13:00 – 3.7M
CAM PHA TIDE TABLE
13:27 – 3.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 11H30 12H00 THANHB LINH ST.DIMITRIOS 10.5 228.9 43,158 HL3.1 – CL7 CL8HT.NM6.HL8 H2     –      X5
2 05H30 07H00 HẠNH TIỄN TRANSCO GLORY 7.6 111.8 5,308 HM1.6 – HL H2     TL
3 04H30 06H00 TÙNGA THANHA QUEEN LAND 11.4 225.0 38,440 HN1.5 – F0 NM8 X2  – T2  – X5
4 05H30 06H00 CHÂU BAODA 17 6.7 189.99 30,012 HM2.5 – HL3.4 H2            TL
5 06H00 HIỆU THẾ NHA BE 09 4.8 105.97 4,250 B12 – F0 P H2      –      H2
6 02H00 A NAM AEOLIAN LIGHT 7.2 228.9 43,151 CL7 – F0 CL6NM6.HL8 X2      TL        H2
7 20H30 21H00 THAO JILLY 3.0 106.2 2,957 HM1.5 – CL1 HG TL             X5
8 20H30 21H30 THANH A BMC CALYPSO 6.0 154.35 14951 HM2.4 – HG7.3 TL             H2
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H00 03H00 KHỨNG JILLY 3.0 99.56 2,957 F0 – HM1.5 X3 – H1.TA
2 09H00 KHỨNG BMC CALYPSO 6.0 154.35 14,951 F0 – HM2.4                TA.H1 – X3
3 08H00 THẮNGA FLC FORTUNE 6.6 189.9 32,591 F0 – HM2.1                TA
4 05H30 07H00 THẮNGA STAR PISCES 12.4 198.0 34,229 F0 – HM2.5 X3 – H1.TA
5 14H00 15H30 THẮNGA HUA LI 6.0 185.74 26,041 F0 – SD X3 – H1.TA
6 10H00 THẮNGA YONG ANG 8.6 183.2 29,684 F0 – HM2.2               TA.H1 – X3
7 19H00 THẮNGA QI XIAN LING 6.74 179.88 22,494 F0 – SD            TA.H1 – X3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
YANGTZE HARMONY LAN HAI HE XIE LONG SHAN HU