Kế Hoạch Điều Động Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN ĐĂNG LINH : 0936420886 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 NGUYỄN VĂN SẢN – X2 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
13:00 – 3.7M
00:14 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
13:27 – 3.8M
00:13 – 1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 07H30 TÙNG A AQUA VITAETERNITY 13.7 229 44,278 HM2.4 – HL3.3            TL       TL
2 05H30 07H00 THANH B KHOÁI ST. DIMITRIOS 12.0 228.99 43,158 HL3.3 – HL3.1  TL      TL
3 07H00 TRƯỜNG NAM SUMATERA EXPRESS 10.9 215.4 54588 CL6 – F0 HL8.NM6.CL6  X5                 TL
4 06H00 MƯỜI TÙNG D PETROLIMEX 14 6.2 128.6 8,542 B12 – HL1.5 P.CL6  H2                 TL
5 05H30 06H00 BÌNH TIỄN NHA BE 09 6.6 105.97 4,250  HM1.5 – B12 P  TL                 H2
6 05H30 06H00 TÙNG A ANH K. RUBY 11.1 190 31,540 HP4 – F0  TL       TL
7 06H00 08H00 HÀ A SƠN PACIFIC PAM 11.8 189.99 27,763 HN1.6 – F0  X2       T2      X2
8 08H00 THANH B KHOÁI THOR INDEPENDENCE 6.1 189.99 30,303 HM2.1 – CL6 HL8.CL6              TL      X5
9 05H30 07H00 CỬU VINASHIP GOLD 6.0 136.4 8,216 HM1.2 – HL3.7  TL
10 13H30 15H00 THANH B HIẾU HUA SHENG 15 12.6 224.95 39,691 HN1.8 – F0 NM8  X2      T2       X2
11 20H00 22H00 TRUONG YANGTZE HARMONY 6.0 189.9 32,987 SD – FN3 NM8  X2       T2      X2
12 18H30 KIEN THE DAI TAY DUONG 36 6.5 91.94 2,989 XMHL – F0 NM6  H2
13 21H30 22H00 PHÁI HÀ B BAY PEARL 7.5 188.5 29,847 HM2.2 – HP3  H2
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 THẮNG A YANGTZE HARMONY 6.00 189.99 32987 F0 – SD              TA
2 05H30 THẮNG A BAODA 17 6.7 189.99 30,012 F0 – HM2.5              TA
3 07H00 THẮNG A CHINOOK 14.89 229.20 51,265 F0 – HM2.6              TA H1 X3
4 04H00 05H00 QUYỀN NEW ACE 4.50 100.74 5002 F0 – HM1.4  X3 H1 TA H1  X3
5 12H00 13H00 QUYỀN TRANSCO GLORY 7.60 111.80 5,308 F0 – HM1.6  X3        H1      X3
6 19H30 20H30 QUYỀN THAI BINH 38 5.8 92.5 2,999 F0 – HM1.3  X3        H1      X3
                                  HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
LAN HAI HE XIE QUEEN LAND LONG SHAN HU