Kế Hoạch Điều Động Ngày 20 Tháng 10 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TÔ MINH  THĂNG: 0976264689 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH : DAO VIET HOANG: 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀ: 0987519025 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 MR SẢN – X2 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
17:00 – 2.4M
08:31 – 1.8M
CAM PHA TIDE TABLE
04:29 – 2.4M
11:41 – 2.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 18H00 TUAT TUNG D NHA BE 10 5.0 108.0 4,760 B12 – HL15 P H2
2 22H00 23H00 ĐĂNG CỬU MP ATLANTIC 5.20 157.50 13,713 HM1.2 – HL TL       TL
3  21H00 23H00 CHÂU KHOÁI RUI NING 7 6.30 190.00 32460 SD – FN5  NM8 X2      T2         X2
4  22H00 23H00 BÌNH TIỄN TU CUONG 68 7.00 98.18 4598 HM1.5 – CL1 HG TL              X5
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H00 QUYỀN TU CUONG 68 7.00 98.18 4598 FO – HM1.5              TA
2 03H00 THẮNG A RUI NING 7 6.30 190.00 32460 FO – SD              TA
3 05H00 QUYỀN LONG PHU 11 7.40 113.98 5,448 FO – HM1.6              TAH1 – X3
4 07H00 09H00 KHỨNG MP ATLANTIC 5.20 157.50 13,713 FO – HM1.2 X3 – H1TAH1 – X3
5 05H30 THANG A JAL KAMADHENU 7.6 228.95 45,246 F0 – HM1.3             TA.H1 – X3
6 15H00 16H00 QUYEN THANH PHAT 03 5.3 74.36 1,597 F0 – HM1.5 X3  –  H1  –  X3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
YANGTZE HARMONY JIN HAN HUA 1 RUI NING 7 QI XIAN LING CHONG HE CHINOOK