Kế Hoạch Điều Động Ngày 19 Tháng 09 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186  3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM VĂN TIỄN : 0973805686 MR CƯỜNG : 0918943893 MR KHIÊN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
15:12 – 3.7M
02:23 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
16:00 – 3.8M
02:17 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 13H00 14H00 HA B KHỨNG VISSAI VCT 02 4.2 153.02 14,851 CTAU – F0 HA19.TP02  X5                  TR
2 07H30 08H00 THẮNG A HIẾU SPAR VEGA 7.1 189.99 32,839 HL1.2 – F0  H2
3 02H30 04H00 BÌNH TÙNG D THERESA AQUARIUS 8.6  120.00  8,247 F0 – CL2 NM6.H8  TR                    H8
4 13H30 15H30 HƯNG NAM SILVER STAR 12.81 189.99 31,279 F0 – HN1.5  H2   TR   T2     X5
5 15H30 16H00 CHÂU LINH ETERNAL LUCK 8.2 185.74 26,071 HL3.7 – F0  H2
6 16H00 THẠO THẾ XIANG SHUN 6.2 86.00 2,245 CL1 – F0 HG  X5                    TR
7 21H30 22H00 QUYỀN ĐỨC TRUONG NGUYEN 136 5.8 91.80 2,656 HM1.3 – CL3  H8 H2                   H8
8 20H00 22H00 TRƯỜNG THANH A JOSCO TAIZHOU 6.0 189.90 30,988 SD – HN1.2  X5      T2          X5
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 07H30 09H00 KIÊN TRUONG NGUYEN 136 5.8 91.80 2,656 F0 – HM1.2  X3 H1 TA H1 X3
2 07H30 09H00 TÙNG A JOSCO TAIZHOU 6.0 189.90 30,988 F0 – SD  X3 H1 TA
3 12H30 TÙNG A DUBLIN EAGLE 7.2 190.90 36,474 F0 – HM2.2              TA H1 X3
4 07H30 10H00 HẠNH PETROLIMEX 14 8.0 128.60 8,542 F0 – HM1.3  X3 H1 TA H1 X3