Kế Hoạch Điều Động Ngày 18 Tháng 09 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG :0905691888  3RD WATCH : PHAM CUONG THAI :  0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀ : 0987519025 MR CƯỜNG : 0918943893 MR KHIÊN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
14:14 – 3.8M
01:00 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
15:02 – 4.0M
01:21 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 12H00 12H30 TRƯỜNG HA B SBI RUMBA 9.4 228.95 45,220 HL3.3 – CL7 CLUC.HL8.CL6HT  H2                  X2
2 06H30 07H30 TUẤT TÙNG D VINASHIP GOLD 5.5 136.4 8,216 HM1.3 – HL1.3  H2
3 15H30 17H00 THANH B THANH A PACIFIC 07 12.3 190.0 29,682 HN1.3 – F0  X2       T2         TR
4 17H30 QUYEN TUNG D FU OCEAN 8.3 129.0 6,689 XMTL – F0 CL8.H8  H8                    TR
5 17H00 THAO DUC BICH THANH 28 2.5 92.0 2,999 CL6 – HG1 HG  H2
6 16H00 CỬU HIỆU TIEN QUANG 98 2.5 92.5 2,999 CL1 – F0 HG  H8       TR
7 18H00 HIỆU CỬU XIANG SHUN 3.5 86.0 2,245 HM1.2 – CL1 HG              TR         H2
8 19H30 21H30 HA A LINH SHUN FU 6.8 229.98 38,337 SD – HN1.8 NM8  X2        T2         X2
9 19H00 MƯỜI THẾ YU LONG 2.3 45 400 CLUC – F0  H2                    TR
10 22H00 ĐÔNG ĐỨC THANH PHAT 01 3.2 69.85 1,080 HG – F0  H2                    H2
11 22H00 22H30 TUẤT TÙNG D MINH KHANH 888 6.0 106 4,295 HM1.4 – CL6 HG  H2                    H2
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 06H00 TÙNG A SHUN FU 6.8 229.98 38,337 F0 – SD  X3  H1  TA  H1  X3
2 05H00 06H00 HẠNH MINH KHANH 888 6.0 106 4,295 F0 – HM1.4  X3  H1  TA  H1  X3