Kế Hoạch Điều Động Ngày 17 Tháng 09 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG :0976264689 2ND WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG :0905691888  3RD WATCH : PHAM CUONG THAI :  0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM VĂN TIỄN : 0973805686 MR CƯỜNG : 0918943893 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
13:11 – 3.9M
CAM PHA TIDE TABLE
14:00 – 4.1M
00:24 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 CANCEL 21H00 THẮNG A ZHE HAI 526 6.52 189.99 33,147 SD – HN
2 19H30 21H00 CHAU THANG B FLC FORTUNE 6.8 189.9 32,531 SD – FN4 NM8  X2 – T2 – X2
3 13H00 14H00 HUNG KHUNG VITAKOSMOS 10.6 228.99 43,022 HL2 – CL5 CLUC.CL6.HL8  H2           X2
4 20H00 HIẾU MƯỜI GRIFFIN 7.6 139.91 13,069 CL2 – F0 CL6.NM6  X5     –     H2
5 07H30 09H00 HÀ A ANH MEGHNA ENERGY 12.7 189.99 31,236 HN1.8 – F0  X2 – T2 – X2
6 08H30 09H00 ĐÔNG TUNG D TONG XIN HAI 9.3 100.68 6,178 HM2.1 – F0  H2
7 13H00 13H10 THAO DUC LONG TAN 03 6.7 91.94 2,999 HG7.1 – F0  H2
8 12H00 BINH TUNG D PETROLIMEX 14 6.2 128.6 8,542 B12 – F0 P.CL6  TR             H2
9 21H00 22H00 HÀ B KHỨNG BMC CATHERINE 5.5 153.5 14,527 HM1.4 – HG  TR             H2
10 19H30 PHÁI HIỆU GOLDEN TRADER 9.7 189.93 32,726 CL7 – F0 HL8.NM6.CL6  X5             H2
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 14H30 15H30 HANH VINASHIP GOLD 5.5 136.4 8,216 F0 – HM1.3  X3 – H1.TA
2 08H00 TÙNGA FLC FORTUNE 6.8 189.9 32,591 F0 – SD          TA
3 06H00 07H00 TÙNGA BMC CATHERINE 5.5 153.5 14,527 F0 – HM1.4 X3 – TA
4 10H00 TÙNGA ZHE HAI 526 6.5 189.99 33,147 F0 – SD          TA.H1 – X3
5 19H00 HANH XIANG SHUN 3.5 86.0 2,245 F0 – HM           TA.H1 – X3