Kế Hoạch Điều Động Ngày 19 Tháng 05 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : DAO VIET HOANG : 0984888966 2ND WATCH: NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636168 3RD WATCH : TO MINH THANG  : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
TANG VAN THE: 0398883444 NGUYEN VAN SAN X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
2200 – 3.6M
0914 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
2225 –  3.8M
0909 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 20H00 HIỆU QUANG MINH 9 6.1 90.87 2551 HG7.1 – FO H1            TR
2 18H30 NAM WIN STAR 4.0 77.80 1837 CL2 – FO X2  – H6 – H1
3 cancel 21H00 PHAI TAN BINH 277 4.2 189.99 32236 SN – CTAU HP01-TP02-TP03-H.AU18 X3
4 18H30 21H00  HUNG  ERLYNE 12.9 189.9 30,351  FN4 – F0  NMS8  X3 – T2.H6 – TR
5 15H00 16H00  DANG  DUC PHAT 69 6.3 91.94 2,995  HL1.5 – F0  H6      –      H8
6 22H30 CHAU  HOYANGER 9.94 213.4 37,150  HM2.4 – HL3.1        TR
7 21H00 21H30 CHAU  STOJA 11.0 189.9 30,092  HL3.1 – F0     H1    TR
8 18H30 20H00  TRUONG  GREAT WENXIAN 11.6 185.74 26,058  FN5 – F0  NMS8  X3 – T2.H6 – TR
9 05H30 06H00  HIẾU  PETROLIMEX 15 5.6 159.90 13,468  HM1.3 – F0  H1
10 05H30 08H00  HIỆU  WIN STARS 4.0 77.80 1,837  F0 – CL2  H1             X3
11 12H30 14H00  THANH A  PETROLIMEX 20 6.0 146.60 11,662  HM1.4 – F0  TL
12 15H00 17H00  CHAU  NAVIOS TARUS 13.45 225.00 39,738  F0 – HL2  H6     H1
13 00H00  BINH  DUC PHAT 69 6.3 91.94 2,995  XMHL – HL1.5  NM6  H1             TR
14 12H30 13H00  HUNG  MARTIN 10.7 189.99 33,045  HL2 – F0  TL
15 00H30 02H00  CUU  LONG TAN 79 6.6 97.12 2,980  HP4 – F0  H8  H8             TR
16 12H30 15H00  MUOI  VIEN DONG 09 7.2 102.79 4,089  HP4 – FO  H8  TL       H8
17 12H30 13H00  SON  HARMONYSOURCE 9.2 174.80 18,507  HL3.5 – F0  TL
18 16H00 18H00  TUNG A  ANGLO SAXON 7.0 249.88 64,977  HN2.5 – F0  NMS8  X3 – T2.H6TR – H1
19 17H00 18H00  HA C  PHUONG NAM 68 4.0 92.50 3,566  F0 – XMHL NM6  TR          TL
20 19H30 MUOI TRUONG NGUYEN 68 5.6 100.30 2283 XMTL – HG H8 H8            H1