Kế Hoạch Điều Động Ngày 18 Tháng 05 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : DAO VIET HOANG : 0984888966 2ND WATCH: NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636168 3RD WATCH : TO MINH THANG  : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
HOANG MINH TUNG: 0965427068 DAO VAN KHIEN X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
2100 – 3.7M
0832 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
2127 –  4.0M
0823 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 09H30 10H30  DANG  BMC CALYPSO 4.6 154.35 14,951  HL3.4 – F0  TL
2 05H00 06H00  HANH  DUC PHAT 69 4.0 91.94 2,995  F0 – XMHL  NM6  H1          TR
3 02H30  THANGA  HOYANGER 9.94 213.40 37,150  F0 – HM2.4         TA – H1
4 09H30 11H00  TRUONG  MAYSORA 9.3 196.00 34,400  F0 – CL6MF  HL8 – NM6  TL – TA – X5
5 09H30 11H00  CUONGC  VIGOR SW 6.5 177.00 20,236  F0 – HL3.1  TL – TA – TL
6 01H00  THANHB  FORTUNE SUN 10.0 224.89 38,938  F0 – CL3  CLUC,NM6.CL6HT          TA   X2
7 08H00  MUOI  ANGELINA 4.8 108.98 4,429  CL6 – F0  HG  X2 – TA – TL
8 16H00 17H00  QUYEN  KERRISDALE 4.85 119.99 9,037  F0 – CL1MF  HG – GD68  TR           X5
9 05H00 05H30  ANH  VIEN DONG 09 4.2 102.79 4,089  HL1.15 – HP4CM  H8  H1
10 05H00  KHUNG  TIEN THANH 68 3.4 74.36 1,861  HG – F0  H1
11 05H00  HAC  MINH HUY 19 8.0 100.74 4,176  HG7.2 – F0  H1
12 12H00  HIỆU  GIAL LINH 68 6.22 79.80 2,109  XMTL – F0  TR     –     TA
13 18H30 19H00  PHAI  MINERAL TIANJIN 13.37 289.00 88,930  HM2.6 – F0  H1
14 20H00  PHAI  MINERAL TIANJIN 13.37 289.00 88,930  F0 – HN2.4TL  NM8           T2 – X5
15 16H00 17H00  HAB  TRUONG NGUYEN 68 3.5 100.30 2,238  F0 – XMTL  H8  TR     –     H8
16 17H00  NAM  LONG PHU 11 5.8 113.98 5,448  B12 – F0  P.NM6  H1  TR    H1
17 16H00 18H00  TUNGA  PETROLIMEX 11 10.4 175.96 25,400  F0 – B12  P.Cluc  TR     –     TL
18 16H00 17H00  THUAN  HONG YUN NO.66 3.8 45.80 357  F0 – Cluc  TR     –     TL
19 18H30 20H00 THANH B KM NAGOYA 13.45 234.98 50625 HM2.4 – FO H1
20 21H00 THANH B KM NAGOYA 13.45 234.98 50625 FO – HN1.6 NM8            T2      X5