Kế Hoạch Điều Động Ngày 17 Tháng 05 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : DAO VIET HOANG : 0984888966 2ND WATCH: NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636168 3RD WATCH : TO MINH THANG  : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
VU HUU DUC : 0978918077 VŨ ĐÌNH MINH X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
2006 – 3.7M
2024 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
2100 –  4.1M
0735 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 22H30 SON TIEN THANH 68 3.4 74.36 1861 CL2 – HG  TL
2 21H00 KHUNG QUANG MINH 9 3.5 90.72 2551 FO – HG      H1       H1
3 18H00 THANG B HAI NAM 06 5.65 88.30 2165 HG – FO H1   H1
4 17H00 18H00 THUAN LONG PHU 11 7.0 113.98 5884 HL1.4 – B12 P – NM6  H8          TL
5 18H30 KHUNG NHA BE 09 4.8 105.97 4250 B12 – F0  P  H1    H1
6 10H00 MUOI GIA LINH 68 2.8 79.80 2,109 F0 – XMTL          H1   TR
7 21H00 THANH B GOLDEN ENDURER 7.0 229.00 43,498 CL3 – F0  CLUC.NM6.CLHT  X5    TA
8 09H00 HA C HAI NAM 06 5.65 88.30 2,165 XMTL – HG  H8  H8           TR
9 06H00 07H00 MUOI LONG PHU 11 7.0 113.98 5,448 F0 – HL1.4  H1 – TA.H1
10 15H00 16H00 QUYEN PETROLIMEX 14 8.0 128.60 8,542 F0 – HL3.2  TR – TA – TR
11 23H00 THANG A KING ISLAND 6.5 177.00 21,483 CL5 – F0  HL8 – CL6  X2    TA
12 15H00 16H00 TRUONG TARAKAN EXPRESS 7.9 215.40 54,588 F0 – CL5  HL8 – NM6 – CL6  TR – TA – X2
13 13H00 14H30 TUNG A KM NAGOYA 14.46 234.98 50,625 F0 – HM2.5  H1 – TA – H1
14 15H00 17H00 CUONG C EVANGELIA D 13.0 199.90 34,570 F0 – HN1.2  TR – TA T2 – X2
15 15H00 17H00 PHAI BETTYS DREAM 13.4 229.00 43,152 F0 – HL3.3  TR – TA – TR
16 17H00 ANH PETROLIMEX 20 6.0 146.60 11,662 B12 – HM1.4  CLUC – P  H1   H1
17 06H00 08H00 HIỆU TIEN THANH 68 5.5 74.36 1,861 F0 – CL2  H1   TA    X2
18 06H00 08H00 HA B AC SESODA 5.5 169.37 17018 F0 – HL3.6  H1 – TA – H1
19 01H00 HANH FALKVAG 3.2 53.00 298 CLUC – F0  H1
20 17H00 18H30 NAM LONG TAN 79 4.0 97.12 2980 HM1.2 – HP4 H8 H8       H1