Kế Hoạch Điều Động Ngày 20 Tháng 05 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : DAO VIET HOANG : 0984888966 2ND WATCH: NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636168 3RD WATCH : PHAM CUONG THAI  : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
HOÀNG MINH TÙNG: 0965427068 DAO VAN KHIEN X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
2300 – 3.4M
0957 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
2330 –  3.5M
0953 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 01H00 BINH TLC 01 3.5 102.79 4,089 F0 – HG7.2  TL
2 05H00 HA A PETROLIMEX 11 7.8 175.90 25,400 B12 – HM1.5 CLUC – P  H1
3 13H30 TRUONG TARAKAN EXPRESS 10.0 215.40 54,588 CL5 – F0 HL8-NM6-CL6  X3 – H6 – H1
4 05H00 05H30 CUU PETROLIMEX 14 8.0 128.60 8,542 HL3.2 – B12 P – CL6  H1     –     TL
5 17H00 18H00 TUAT ATN APOLLO 3.5 105.73 4,348 F0 – HG7.3  TR     –     H1
6 12H00 14H00 TUNG A HAI NAM 85 8.6 177.13 20,236 HN2.7 – F0  X5 – T2H6 – H1
7 20H30 21H00 HIẾU AC SESODA 10.2 169.37 17,018 HL3.6 – F0  H1  H6    H1
8 11H00 12H00 HA C LONG PHU 11 7.0 113.98 5,448 F0 – HL1.5  H1
9 11H00 12H00 MUOI NINHCO 88 4.1 98.5 4,068 F0 – HG  H1 – H6 – TL
10 11H00 13H00 THANH A EASTERN EMERALD 6.4 104.2 4,425 F0 – CL5 HG  H1 – H6 – X5
11 22H00 SON CETUS STAR 7.3 174.7 19,282 CL4 – F0 CL6.HL8  X3    H6   H1
12 20H00 HA A BETTYS DREAM 10.5 229 43,152 HL3.3 – CL7 CL6HT.HL8.Cluc          TR   X3
13 18H00 HA A GLOBAL ANDES 6.9 182.98 30,668 CL7 – HM1.3 CL6.HL8  X5    TR
14 20H00 21H00 DANG VIET THUAN 235-01 3.5 165.45 14,639 SN – CTCM HP01.HA18.HA19  X5
15 21H00 HIỆU PHUONG NAM 68 7.8 92.5 3,566 XMHL – HL NM6  TL            H1