Kế Hoạch Điều Động Ngày 18 Tháng 01 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  PHAM HUNG CUONG – 0918943893 2ND WATCH: PHAM CUONG THAI- 0904135306 3RD WATCH: LE THANH KONG – 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
HOANG MINH TUNG: 0965427068 VU DINH MINH – X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
0800 – 3.3M
20 51  –  1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
0820 –  3.4M
1923  –  1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 07H00 HUNG PETROLIMEX 09 9.6 175.90 25400 F0 – HM1.4  TL – TL
2 10H00 11H00 MUOI YUN HAI 7.6 105.50 4,314 F0 – HL1.4  TR
3 09H00 HUNG NEW VENTURE 10.5 190.00 32505 F0 – HP2           TL
4 05H00 06H00 HIỆU DUC FALK VAG 3.2 53.00 298 F0 – CLUC  TL           T2
5 06H00 KHUNG KIEN YU LONG 2.8 45.00 400 CLUC – F0  T2           TL
6 14H00 MUOI GOLDEN BETELGEUSE 5.4 126.76 8018 F0 – HL1.3          TR
7 17H00 18H00 TUAT YUN HAI 7.6 105.50 4,314 HL – F0 H2
8 20H00 20H30 DONG GOLDEN BETELGEUSE 5.4 126.76 8018 HL1.3- F0 H1
9 17H00 19H00 HANH KIEN WIN STARS 4.0 77.80 1837 F0 –  CLUC  H2         T2
10 10H00 11H00 QUYEN ZHONG JIE 7.5 100.48 6049 F0 – CL7 HG  TR           X2
11 20H00 21H00 CHAU HENG HUA 9,72 189,8 27.011 F0   –   HL3.5 H1 – H6 – H1
12 12H00 HA C DUC VASTOCEAN 3.2 48.00 493 CLUC –  F0 T2  –   TR
13 17H00 18H00 THANG A PETROLIMEX 09 9.6 175.9 25,400 HM1.4 – B12 P.CLUC H2     –    T2
14 18H00 CUONG C PETROLIMEX 08 7.5 180 25,561 B12 – F0 P.CLUC T2      –   H2
15 22H30 23H00 NAM PETROLIMEX 14 6.2 128.6 8,542 HL1.5 – F0 TL
16 22H30 23H00 TUNG A KEY EVOLUTION 7.0 229 44,366 HL2 – F0 TL