Kế Hoạch Điều Động Ngày 17 Tháng 01 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG: 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
LÊ ĐÌNH THẠO – 0944455528 MR KHIÊN – X5 – 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
07:10 – 3.6M
20:23 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
08:00 –  3.8M
19:28 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H0016-1 00H00 CUU DUC FIRST CLARITY 3.8 104 3,792 F0 – HG7.1  TL               H2
2 00H00 HANH YU LONG 2.8 45 400 CL1 – CLUC  X2               H2
3 09H00 TRUONG WESTERN AIDA 10.3 186.96 22,668 F0 – HP3            H2     H2
4 23H0016-1 00H00 HUNG BAO YUAN 5.5 189.99 33,042 HP3 – F0  TL
5 07H30 08H30 HA B VINASHIP SEA 5.5 169.03 18,108 F0 – HL3.1TL H2
6 05H30 06H00 TUNG A LARA 10.8 190 31,532 HL3.1 – F0 H1H2
7 07H30 08H00 TRUONG DZ HEZE 9.3 189.9 30,053 HP4 – F0  H2     H2
8 11H30 12H00 THANH A HONG LI 9.8 169.5 15,932 HP2 – F0 H1
9 08H00 THANH B THUAN STAR CALYPSO 7.0 228.99 43,100 CL7 – F0 CLUC.HL8.CL6HT  X5          H2
10 07H30 08H30 CUONG C MARYAM 10.5 235 52,868 HM2.6 – HP4  H2
11 11H30 14H00 THANH B HIẾU SADONICCHAMPION 8.98 229 51,208 F0  – HN1,6 NM8 H1 – H6 – T2
12 21H30 23H00 TRUONG MEDI KAZAHAYA 12.6 228.99 43043 FO – HL3.3 TR